Pårørendedagen har arrangementer nasjonalt og lokalt med temaer om, av og for pårørende, med mange ulike innfallsvinkler.

Nettstedet parorendedagen.no forteller at det er over 800 000 pårørende i Norge. De understreker at å være pårørende kan være en så stor belastning at mange står i fare for å selv bli syke. For å unngå dette oppfordrer de kommunene og arbeidsplassene til å prioritere støtten til pårørende.

Men hvordan kan vi alle bidra som heiagjeng?
Med et så stort antall mennesker som 800 000 betyr det at de fleste familier og vennekretser i landet er rammet av en eller annen alvorlig psykisk, somatisk eller avhengighetslidelse. Å være pårørende kan kanskje rett og slett ses på som en del av livet og en del av hverdagen. Vi trenger alle en heiagjeng i perioder. Noen ganger kan gode ører være det viktigste å møte.

Det å lytte er noe de fleste kan, men det å lytte godt er en kunst.

Å lytte uten å ha et tilsvar på tunga… Hvor mange ganger har du snakket med en venn eller kollega, hvor han/hun har avbrutt deg før du var ferdig? Gjerne for å gi deg et råd til løsning.

Å gi råd til hverandre er som oftest velment, men like ofte treffer ikke rådet den som har problemet.

Å ha nære venner eller noen i familien med psykiske og/eller rusproblemer gir kanskje denne øvelsen et ekstra gir? Når maktesløsheten slår inn i mageregionen og du har lyst til å svinge tryllestaven og bare løse alt.

I rusfeltet har vi flere pårørendeorganisasjoner som har lang erfaring med hvordan det kan oppleves når en venn eller en i familien sliter med rus. – Hvordan det er å bekymre seg, hvordan det er å ville gjøre alt det en kan for å hjelpe og hvordan det er når en bør se på mulighetene for å hjelpe seg selv.

For mer informasjon eller noen å snakke med kontakt:

Ivareta – Pårørende berørt av rus

BAR – Barn av rusmisbrukere

A-larm Bruker og Pårørendeorganisasjon 

For lite oppfølging av pårørende?
– Vi mangler oppdaterte og presise tall på den faktiske forekomsten av ruslidelser i Norge, skriver Folhehelseinstituttet på sin nettside. -Basert på det tilgjengelige datamaterialet er derfor omfanget av ruslidelser i Norge usikkert, men det er grunn til å tro at omfanget er betydelig med en antatt livstidsforekomst på 10-20 prosent med store variasjoner på landsbasis. Det vil si at mellom én av ti og én av fem får slike problemer i løpet av livet.

Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, på tross av at det er grundig dokumentert at rusproblemene rammer hele familien.

– Det å være pårørende har vært en utrolig tøff kamp. Det er den tøffeste kampen jeg har vært i noen gang. Det som gjør det ekstra tøft er at kampen varer i så mange år. Det er ingen som ivaretar deg. Du føler deg veldig alene. – Gråt, frykt, redsel, skyld og skam gir høy dørstokk til å oppsøke de ulike hjelpeinstansene.
Sitat fra en av kortfilmene som Ivareta (tidligere LMS) publiserte i 2017, om hvordan pårørende til rusavhengige opplever sin hverdag