Det ble brukt 5,2 milliarder på rusbehandling i 2015. Det er under 4% av det som samlet ble brukt på spesialisthelsetjenesten hvor mesteparten blir brukt på somatikk.

Det var 1927 døgnbehandlingsplasser, alt fra avrusning til langtidsbehandling. Det var 14089 utskrivninger og totalt 623 444 oppholdsdøgn. Det gir gjennomsnittlig oppholdstid 44 dager. Men gjennomsnittlig oppholdstid gir ikke noe godt bilde av hvor lenge pasienten er til behandling.

I 2015 ble det gjennomført  433 790 polikliniske konsultasjoner. Disse oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjonene ble gitt av 4389 årsverk.

Andre rapporter har vist at det brukes omtrent like mye penger og omtrent like mange folk på kommunalt rusarbeid slik at det er grunn til å tro at det på rusarbeid brukes ca 10 milliarder kroner og det er ca 9000 årsverk. Det er betydelig økning siden rusreformen i 2004 men sammenlignet med somatikk og psykiatri er rus fremdeles lillesøster. Viktig å presisere at psykiatri og somatikk også har økt betydelig  i denne perioden.

Avslutningsvis er det også viktig å huske på at slike tall sier ingen ting om kvalitet i behandling eller hvorvidt det er tilstrekkelig eller for lite ressurser til spesialisthelsetjenesten.