Av de 138 milliardene til spesialisthelsetjenesten brukes ca 4% til TSB, det tilsvarer 5,5 milliarder. I forbindelse med rusreformen i 2004 ble det overført ca 1,7 milliarder fra fylkeskommunene til de regionale helseforetakene. Noen kom over allerede i 2002 og noen organisatoriske endringer er også gjort siden, men det har vært en vekst i kostnadene rundt TSB på ca 3 milliarder siden 2004.

Av de 5,5 milliardene går ca 35%, ca 1,9 milliarder, til ideelle virksomheter. De ideelle står for 64% av oppholdsdøgn og 19% av de polikliniske konsultasjonene. Dagtilbud er det ikke så mye av, men de ideelle står for 52% av oppholdsdagene.

Tabell 1. Rusbehandlinger etter behandlingstype og tjenesteleverandør i spesialisthelsetjenesten. 2015

Behandlinger Totalt i spesialist-
helsetjenesten
Offentlige Helseforetak Private institusjoner Andel private
behandlinger
Oppholdsdøgn 623 444 224 731 398 713 64
Oppholdsdager 5 223 2 502 2 721 52
Polikliniske
konsultasjoner
433 790 352 809 80 981 19

Forklaringen på at de ideelle virksomhetene har relativt større andelen oppholdsdøgn men mindre andel av det som forbrukes er at de ideelle i stor grad har langtidsbehandling skriver Statistisk Sentralbyrå.
Den store andelen ideelle i TSB forklares historisk ved at det er religiøse og ideelle organisasjoner som startet opp med rusomsorg tidlig på 1900 tallet. Men det er viktig  å understreke at dette i dag er faglig og kompetente virksomheter.

Tidligere, i 2013, har Helsedirektoratet presentert en rapport som viser at de ideelle virksomhetene har en pris pr døgn og pr konsultasjon som er lavere enn de offentlige sykehusene. De ideelle virksomhetene har fått sine avtaler etter anbud med de regionale helseforetakene hvor døgnprisen er hemmelig. i dag er det ca 30 ideelle virksomheter som har avtale med ett eller flere regionale helseforetak.