Tilskudd til bruker- og pårørendearbeid
Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, gir direktoratet tilskudd til styrking av bruker- og pårørendearbeid, og videreutvikling av selvorganisert selvhjelp på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. Søknadsfrist er 1. februar 2019.

Hvem kan søke?
Tilskuddsordningen henvender seg til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet:

  • Interesseorganisasjoner som ivaretar brukernes og pårørendes interesser på systemnivå
  • Brukerstyrte sentre/tiltak som gir tilbud om arbeidsretta aktiviteter, fysisk aktivitet/meningsfylt hverdag, selvstendighetstrening, sosial trening, brukeropplæring mv til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet
  • Pårørendesentre/tiltak som gir råd, veiledning, omsorg og støtte til pårørende til mennesker med rus- og /eller psykiske lidelser.
  • Selvhjelpsgrupper som gir tilbud om likemannsarbeid og møteplasser til brukere og pårørende til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet

Hva er formålet?
Formålet med ordningen er å styrke organisasjoners drift og informasjonsvirksomhet for å øke brukermedvirkningen både individuelt og på systemnivå i utforming av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. I tillegg er formålet å styrke brukerstyrte tiltak, opplæring av brukerreprensentanter og selvhjelpsgrupper, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Les mer om tilskuddsordningen

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Lovkravet om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen på 205 millioner kroner er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet. 205 millioner kroner er en økning på 50 mill. kr fra fjoråret. Dette er siste året med mulighet for å få lønnstilskudd. Fra 2020 må kommunen finansiere stillingene selv. Søknadsfrist er 10. februar 2019.

Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumer.

Les mer om tilskuddsordningen