Samme årsmøte vedtok en strategisk plan for 2015 - 2020

De strategiske målene for Fagrådet er å:
- skape rusfeltets viktigste møteplasser
- ivareta faglig mangfold
- være den foretrukne organisasjonen på rusfeltet
- være en tydelig ruspolitisk aktør

Fra de strategiske målene er det utarbeidet fem tiltak:
- utvikle organisasjonen
- utvikle møteplassene
- faglig og rammemessig likeverdighet
- utvikle tilbudene til medlemmene
- sette ruspolitisk dagsorden

Dette er ytterligere konkretisert i Strategisk plan 2015-2020