Retningslinjer og veiledere

Nasjonale faglige retningslinjer:

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser

IS-1876 Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

IS-1701 Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet

IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

 

Veiledere:

IS-2076 Sammen om mestring – veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

IS-2043 Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR

IS-2014 Veileder Vanedannende legemidler – Rekvirering og forsvarlighet

IS-1742 Fra bekymring til handling – En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

IS-1362 Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan

IS-1512 Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

IS-2231 Prosedyrer for rusmiddeltesting

IS-2038 Veileder i salgs- og skjenkekontroll

IS-2065 Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen

IS-2077 Nasjonal faglig veileder i bruk av opioder – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

 

 

Personvern og cookies