Nyttige linker

Offentlig informasjon og ansvarsorganer innen rusfeltet:

Helse – og omsorgsdepartementet:  Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Helsedirektoratet: “Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.  Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder

Statens Helsetilsyn:  Fører tilsyn med helse-og sosialtjenester inklusiv TSB.

Pasientombudet.no: En informasjonsside for alle landets pasientombud, finn “ditt” pasientombud der

Kunnskapssenteret Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norsk helsebibliotek:  Helsebiblioteket, oppdatert fagkunskap for norsk helsepersonell.

Folkehelseinstituttet.no: Oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljø rettstoksologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Husbanken: Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken.

Kommunal- og regionaldepartementet: Departementet har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon: KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner, fylkeskommuner og organiserer ca 500 bedrifter.

Forebygging:

Forebygging.no: kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid.

Kommunetorget.no:  råd og tips om rusmiddelpolitiske handlingsplaner og aktuelt arbeid i kommunene.

Behandling:

Helseforetakene har sørge-for ansvaret dvs sikre at alle pasienter med avhengighetsproblematikk skal få et behandlingstilbud hvis de ønsker det.

Frittsykehusvalg: Oversikt over alle behandlingstilbud i landet.

HELFO: HELFO pasientformidling hjelper pasienter med å skaffe alternativt behandlingstilbud hvis sykehusene bryter behandlingsfristen. Dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen, kan du ta kontakt med HELFO pasientformidling for å finne et annet behandlingstilbud. HELFO pasientformidling hjelper deg med å finne annet behandlingstilbud når sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen. Alle som opplever brudd på behandlingsfristen, kan ringe 800HELSE (800 43 573).

Sentral enhet rehabilitering:  Oversikt over private og offentlige rehabiliteringstilbud og deres innhold.

Forskning:

Sirus.no: Statens Institutt for Rusmiddelforskning

Seraf: Senter for rus- og avhengighetsforskning

Forskning.no:  Et nasjonalt nettsted for allmennrettet norsk og internasjonal forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon.

NOVA: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring – NOVA er et statlig sosialforskningsinstitutt, organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.  Instituttet er  underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet, og formålet er å drive forskning og utviklingsarbeid som øker kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester er forskningstema.

NIBR – norsk institutt for by og regionforskning

Hasjavvenning.no: Hasjavenning.no er opprettet som et verktøy for å etablere et kompetansenettverk for hasjavvenning i Norge.

Barn og unge:

KOMPASSET:  KOMPASSET er terapi og rådgivning til unge fra 14 til 35 år som har foreldre med alkoholproblemer. Tilbudet finnes i Rogaland ( Sandnes ), Bergen, Oslo, og Trondheim. Lavterskeltilbud med høy kompetanse, gratis, eies av Blå Kors.

Barns beste: Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Rustelefon: Rustelefon er en råd-, veiledning- og informasjons- tjeneste om rusmiddelproblematikk.

Barnogunge.no: Nettsted i regi av Arbeidernes Edruskapsforbund for barn og unge som har omsorgspersoner som ruser seg.

Morild.org:  for deg som har en mor eller far med psykiske problemer.

ung.no: Offentlig informasjon for ungdom er et nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Målgruppen er mellom 14 og 20 år.

Unghelse: Hjelpetilbud til ungdom.

SLT: Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak for barn og unge.  Skole, barnevern, helse- og sosialetat og politiets samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.Målet er et trygt lokalsamfunn. KRÅD – Det Kriminalitets Forebyggende råd er administrativt knyttet til Justisdepartementet, men er faglig uavhengig. Rådet ble opprettet i 1980.

Foreldre:

rusprat.no: Om deg, dine barn og alkohol, Rusprat – om deg, dine barn og alkoholbruk er et nyutviklet samtaleprogram. Det gjør foreldre bedre i stand til å snakke med barna sine om positive og negative sider ved alkohol.

 

Pårørende:

Pårørendesenteret i Stavanger: PårørendeSenteret er et tilbud for pårørende til personer med rusproblemer, med psykiske problemer eller spilleavhengighet.

Regionale Kompetansesenter for rusrelatert problematikk (med støtte/oppdrag fra Helsedirektoratet):

Kompetansesenter rus – region vest Stavanger: En del av Rogaland A-senter

Kompetansesenter rus – region vest Bergen: En del av Stiftelsen Bergensklinikkene

Kompetansesenter rus – region sør: En del av Borgestadklinikken

Kompetansesenter rus – region øst: En del av Sykehuset Innlandet HF

Kompetansesenter rus – Midt-Norge: En del av St.Olavs hospital HF

Kompetansesenter rus – Oslo: En del av Velferdsetaten Oslo kommune

Kompetansesenter rus – Nord Norge: En del av Universitetssykehuset Nord-Norge

Andre kompetansesenter:

Nasjonal Kompetansetjeneste ROP: Kompetansetjenesten skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Kompetansetjenesten skal bidra til kompetanseutvikling. Delta i forskning og etablering av nasjonale forskningsnettverk. Bidra i relevant opplæring og undervisning.  Etablere og drive faglige nettverk.  Ha oversikt over behandlings‐ og oppfølgingstjenester.

Brukerorganisasjoner:

MARBORG: MARBORG (Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon) er en organisasjon av og for tidligere rusmisbrukere i LAR behandling i LARiNord, og er brukerstyrt. Etter hvert har MARBORG utviklet seg til å gi forskjellige tilbud til alle tidligere rusavhengige, uavhengig av behandlingsmetode.

proLAR: proLAR jobber rusfaglig – og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser rundt LAR skal fattes. proLAR vil styrke brukerkompetansen og ønsker større medvirkning i egen rehabilitering for alle LAR pasienter i Norge. Pasienter som pr i dag er innskrevet i spesialisthelsetjenesten har alle ulike behov og trenger ulik tilnærming for å kunne oppnå sine mål.

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN): FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo Sentrum, vi tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud. Vi tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og forebyggingssamtaler. For studenter og elever, institusjoner, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller til ruspolitisk debatt. Vi deltar i forskjellige brukerråd og referansegrupper på rusfeltet.

LAR-Nett Norge: LAR-Nett Norge (LNN) er en landsdekkende brukerorganisasjon for oss i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi har som mål å bevisstgjøre LAR-brukere deres muligheter og rettigheter i det norske LAR-systemet. LAR-Nett Norge skal jobbe for å sikre brukernes rettigheter og påvirke de avgjørelser som fattes i det politiske og faglige miljøet som omhandler LAR.

A-larm Norge:  A-larm Norge er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. A-larm har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskompetanse.

Interesseorganisasjoner:

Rådet for psykisk helse: En humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser.

Mental Helse: Landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Har nå  etablert Mental Helse ungdom. Har egen søkemotor med mange tema på “rus” og “rus og psykiatri”.

Medlemsvirksomheter i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Personvern og cookies