Konsekvensen av hva anbudet skisserer kan bli at Blå Kors Borgestadklinikken, som helhetlig aktør, blir vingeklippet. Kravspesifikasjonen er mer førende og preget av flere delytelser enn i tidligere anbud. Helse Sør-Øst angir en tydelig retning på hva de ønsker som oppdragsgivere og legger flere oppgaver til helseforetakene enn tidligere.

Anbudet er omfattende og kommer som følge av at Borgestadklinikken sa opp sin avtale med Helse Sør-Øst i april 2016. Oppsigelsestiden er 2 år. Hvilke diskusjoner og drøftelser som har foregått i Helse Sør-Øst etter oppsigelsen kjenner Fagrådet ikke til.

Ingen ideelle vil kunne tilby et helhetlig tilbud
I dag er Borgestadklinikken en av fire ideelle aktører som har et helhetlig rusbehandlingstilbud. Slik anbudet er utformet legger Helse Sør-Øst opp til flere delytelser og aktører framover. Ingen av aktørene vil få mulighet til å tilby et helhetlig behandlingsforløp da blant annet avrusing, utredning og tvang er utelatt i konkurransegrunnlaget. Fagrådet kjenner ikke til hvilken risikoanalyse Blå Kors Borgestadklinikken foretok før oppsigelsen. Det er imidlertid kjent at Borgestadklinikken gikk i underskudd med eksisterende avtale.  Blå Kors mente at en kostnads- og bemanningsreduksjon tilpasset dagens rammefinansiering ville forringe den faglige kvaliteten ved behandlingstilbudet til et uforsvarlig nivå.

Flere aktører på banen?
Det ligger i anbudets natur at flere aktører vil levere inn tilbud på en eller flere av delytelsene. Aktører som allerede har driftsavtale vil gi tilbud, og så vidt Fagrådet forstår, er anbudet ikke begrenset til ideelle aktører. Er anbud den beste måten å utvikle rusfeltet på? Finnes det andre måter å sikre et godt og effektivt behandlingstilbud?

Blir avrusingstilbudet dårligere?
I anbudet ligger ikke plasser til avrusing og det fremgår at avrusing skal forvaltes og tilbys kun av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det er planlagt ti nye avrusingsplasser ved Sykehuset Telemark, men Fagrådet kan ikke se av anbudet at det er planlagt andre plasser for å erstatte Borgestadsklinikkens 20 avrusingsplasser. Innebærer dette at tilbudet halveres? Anbudet skisserer satsing på poliklinisk avrusing og skjermingsplasser ved rusepisoder knyttet til rusbehandling, men ordinære avrusingsplasser ser ut til å bli kraftig redusert.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner har vært tydelige i sin evaluering av avrusingstilbudet i Helse Sør-Øst. Fagrådet publiserte tidligere denne uken en kronikk av Tommy Lunde Sjåfjell fra A-larm som skriver: "I forkant av anbudet har bruker- og pårørendeorganisasjonene, på bakgrunn av lang ventetid og en beleggsprosent på over 100% på avrusning i regionen, blant annet sagt: - Ventetiden på avrusning er for høy, derfor må dagens kapasitet innenfor avrusning døgnbehandling TSB som et minimum opprettholdes, og fortrinnsvis økes".

Allerede i dag er avrusing en flaskehals for videre behandling. Spørsmålet er på hvilket faglig grunnlag Helse Sør-Øst mener det er rett å halvere tilbudet?

Anbudet inkluderer ikke tilbakehold uten eget samtykke for gravide
Borgestadklinikken har nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med gravide rusavhengige med tilbakeholdsvedtak etter helse og omsorgstjenesteloven § 10-3. De har høy kompetanse og mange års erfaring og er regnet som en spydspiss for dette arbeidet i mange fagkretser. Borgestadklinikken har hatt et regionalt ansvar for § 10-3 siden lovbestemmelsen ble vedtatt. Anbudet legger imidlertid opp til at alle tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven skal løses i de offentlige sykehusene. Innebærer dette at en særdeles sårbar gruppe innen rusbehandling får et redusert tilbud? Ødelegger anbudet et sterkt fagmiljø som ivaretar det ufødte barns interesser?

Fagrådet er bekymret fordi ordlyden i anbudet antyder at Helse Sør-Øst ikke kjenner lovverket godt nok knyttet til kommunens og Fylkesnemndas ansvar i tvangssaker. Helse Sør-Øst skriver:

Anskaffelsen omfatter ikke plasser til gravide pasienter innlagt uten eget samtykke etter Hol § 10-3 men det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å fatte vedtak om tilbakehold etter Hol § 10-3 for frivillig innlagt pasient dersom pasienten ønsker å avslutte behandlingen og dette ansees som uforsvarlig. Pasienten skal i et slikt tilfelle kunne fortsette oppholdet hos leverandøren dersom dette er faglig forsvarlig.

Det er kun Fylkesnemnda som kan fatte vedtak om tilbakehold og kun kommunen som kan fremme sak om tilbakehold etter § 10-3. Avgjørelsen ligger med andre ord ikke til helseforetakene.

I dag er Borgestadklinikken utpekt til å ivareta tvang etter § 10-2 i Helse- og omsorgstjenesteloven i Telemark. Dette er også utelatt i anbudsdokumentene.

Vingeklippes Blå Kors Borgestadklinikken?
Borgestadklinikken er selv bekymret for at de vingeklippes ut fra det presenterte konkurransegrunnlaget.  Fagrådet mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om anbudet setter pasienten i sentrum da solide og anerkjente fagmiljø reelt står i fare for å bli ødelagt. Er det en villet politikk fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie å svekke Blå Kors Borgestadklinikken og styrke Sykehuset Telemark? Er dette i tråd med Opptrappingsplanens mål om bedre og mer tilgjengelige tjenester også i spesialisthelsetjenesten?

Les Dagens Medisin sitt intervju av avdelingsoverlege ved Borgestadklinikken Yngvar Torjussen her...