Dette er en sak alle brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet står sammen om.

Kjersti Toppe viste til Folkehelseinstituttets utkast til strategi fra 2015 med et overordnet mål om at hepatittrelaterte dødsfall skal elimineres fullstendig i Norge innen 2025. Representantforslaget lyder: "Stortinget ber regjeringa i løpet av fyrste halvår 2017 fremje ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C, med målsetting om at det innan 2025 ikkje skal skje smitte eller dødsfall av hepatitt C i Norge, og at alle pasientar får tilgang til trygg og effektiv behandling."

I forslaget har hun blant annet beskrevet flere tiltak som:
- bedre rutiner for testing av personer fra land med høy forekomst
- tilby tester slik at alle kan vite om de har kronisk hepatitt C
- legge til rette for overgang fra injeksjon til andre inntaksmåter
- nasjonal satsning på utdeling av rent brukerutstyr
- bedre informasjon
- sikre at behandlingstilbudet er like godt i hele landet
- opprette lavterskel hepatittklinikker i de største byene
- legge til rette for at alle fengsler og rusbehandlingsinstitusjoner kan utføre utredning og behandling av hepatitt C

Representantforslaget ble overlevert Stortingspresidenten og han gir forslaget videre til Helse- og omsorgskomitéen. Fagrådet forventer at komitéen tar dette på alvor, innkaller til høring og lager innstilling med vedtak om handlingsplan.

Helse- og omsorgsdepartementet uttalte i sommer til Rus & Samfunn at de mener en handlingsplan ikke er nødvendig. Statssekretær Maria Bjerke bekreftet denne uken at det synet er uendret. Dette gjør Toppes forslag enda viktigere og viser et tydelig behov for at rusfeltet står samlet i kravet om en mer konkret og slagkraftig hepatittstrategi.

WHOs visjon for hepatittområdet er: «En verden der det ikke skjer smitte av hepatitt og alle har tilgang til trygg og effektiv behandling». 15. juni 2016 presenterte regjeringen sin femsiders hepatittstrategi. Fagrådet omtalte i sommer strategien som både tannløs og mangelfull fordi den sier lite om bekjempelse av hepatitter. Der flere andre land som Skottland, Canada og Frankrike har publisert tydelige strategier med handlingsplaner for å bekjempe hepatitt C, ligger Norge lavt og mangler helt en handlingsplan. Blant narkomane er viruset et alvorlig problem og minst 50 % av brukerne er rammet av kronisk hepatitt C-infeksjon.

Både brukerorganisasjoner, Fagrådet og flere fagmiljø reagerte sterkt på strategien og var opprørte over at departementet valgte å se bort fra anbefalinger fra arbeidsgruppen som jobbet med utkastet til strategi i nesten et år. Anbefalingene fra arbeidsgruppen var ute til høring og departementet mottok 13 høringssvar. Likevel lanserte regjeringen en strategi som ikke inkluderte viktige forslag og tiltak som også fikk støtte i høringsrunden.

Arbeidsgruppen besto av Norges fremste eksperter på forskning og behandling av hepatitt i tillegg til brukerorganisasjoner, folkehelseinstituttet og helsedirektorat. Blant andre Knut Boe Kielland (NKROP), Olav Dalgard (Ahus), Hanne Nøkleby (Folkehelseinstituttet), Torstein Bjordal (FHN), Ronny Bjørnstad (ProLAR) og Martin Blindheim (Helsedirektoratet).

I september skrev brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon, et åpent brev til helse– og omsorgskomitéen, hvor vi ba om at hepatitt C blir tatt på alvor. I tillegg skrev vi en artikkel i Klassekampen 29. september der vi ber helse og omsorgsminister Bent Høie om å ikke svikte de narkomane.

Høie svarte på artikkelen 5. oktober, og her er et utdrag:
 

Jeg skal ikke svikte de narkomane.
Kjære ledere i organisasjonene på rusfeltet. I et innlegg i Klassekampen torsdag 29. september uttrykker dere bekymring for at jeg skal svikte de narkomane. Jeg kan berolige dere. ... 15. juni la jeg frem en nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser. Forekomsten av hepatitter er heldigvis lav i den norske befolkningen, men hepatitt C blant rusmisbrukere er dessverre for høy. Dette tar regjeringen på alvor. Hepatitter og rusmisbrukere er et eget tiltaksområde i den nasjonale strategien mot hepatitter. Gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet er det også flere tiltak som vil kunne bidra til at smitten av hepatitt C blant rusmisbrukere reduseres. Samtidig slår strategien fast at alle som blir alvorlig syk av kronisk hepatittinfeksjon skal få tilgang til trygg og effektiv behandling.

Jeg har nettopp mottatt en invitasjon fra brukerorganisasjonene på rusfeltet for å diskutere hepatitt C blant rusmisbrukere. Dette er en invitasjon jeg gjerne takker ja til. Jeg ser frem til å diskutere problemstillingene nærmere i et møte. Og i mellomtiden kan jeg forsikre dere alle om at jeg vil fortsette arbeidet for et bedre og mer verdig tilbud til de rusmiddelavhengige.
Bent Høie,
helse- og omsorgsminister

Vi er glad for at Høie ønsker dialog og at han tydelig signaliserer at han vil prioritere tilbudene til rusavhengige videre. Fagrådet tenker at det er et mål at behandlingen av hepatitt C får samme mal som behandlingen av HIV, der behandling starter umiddelbart etter bekreftet smitte for nettopp å forhindre videre spredning.

Det er mye å hente på forebygging ved å behandle smittebærere tidlig. Smitte skjer oftest gjennom å dele sprøyter og kokekar. Selv i tørre kokekar kan viruset overleve i flere dager. Vi mangler en handlingsplan med tiltak som understreker hva som må prioriteres i kampen mot spredning av hepatitt C.

Selv om pasientene kan ha hepatitt C i mange år før de får alvorlige symptomer vil de kontinuerlig være smittebærere. Derfor er det viktig med en grundig diskusjon knyttet til samfunnsøkonomien rundt det å heller bruke mye midler i en 5-10 års periode, på å behandle både unge og gamle smittebærere/kronisk syke. Da kan vi gi tilbud både via gatenære tiltak og sykehus, og som resultat få færre syke og færre smittede på sikt.

Det er nok av åpenbare grep som kan beskrives i en handlingsplan. Ett eksempel er at alle pasienter som får tilbud om LAR behandling parallelt får tilbud om behandling av hepatitt C. Bare her har vi statistisk sett flere tusen smittebærere.

Fagrådet oppfordrer rusfeltet til å stå sterkt sammen i denne saken og være aktive med innspill og høringssvar i prosessen framover.