I tillegg inngår data fra det tidligere rusforskningsinstituttet SIRUS, som nå er en del av Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten er omfattende og mye nyttig informasjon kommer frem.

I 2015 oppga 82 prosent av befolkningen å ha drukket alkohol det siste året, 36 prosent hver uke. Rapporten viser en nedgang fra 6,8 liter ren alkohol per innbygger over 15 år i 2008 til 6 liter i 2015. Til sammenligning ligger Danmark på 9 liter ren alkohol per innbygger og Tjekkia over 12 liter. 2008 var toppåret og Norge er nå tilbake på nivået i 2000. Spennende er det også å se at antallet som ikke har drukket alkohol siste året er økende.

Kjønnsforskjellen er fortsatt slik at menns forbruk er dobbelt så stort som kvinners. De senere årene har det vært et økende fokus på økt alkoholbruk blant kvinner. Men rapporten viser at det i stor grad er menn vi skal være bekymret for og særlig når vi også vet at menn oftere er innblandet i voldepisoder i beruset tilstand.

Den eldste aldersgruppen drikker oftest, mens de som drikker mest er i aldersgruppa 16-24 år.

Når det gjelder cannabis viser rapporten at cannabisbruken har vært relativt stabil de siste 20 årene. Prøver fra bilførere etter mistanke om påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler (1989-2015) viser nedgang på alkohol, men økning i andre rusmidler. Totalbildet blir dermed stabilt.

«Rusmidler i Norge» ble første gang utgitt i 1989 som et samarbeid mellom det daværende Rusmiddeldirektoratet og Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA). Fra 2001 til og med 2015 sto Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) som utgiver. Etter at SIRUS i 2016 ble integrert i Folkehelseinstituttet er det nå Folkehelseinstituttet som står som utgiver.