Fredag 23. oktober publiserte Helsedirektoratet rapporten "Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 2020".

Nedgang i døgn - stor økning i indirekte kontakter

Både for psykisk helsevern voksne og TSB er det nedgang i antall døgnbehandling, dagbehandling og behandling i poliklinikk der pasientene møter fysisk. Det er en stor økning i indirekte polikliniske kontakter. Endringene knyttes til covid-19. Indirekte kontakt mellom pasient og helsearbeider betyr kontakt via telefon, e-post eller videomøte.

Private avtalespesialister er ikke inkludert i tallene som er publisert av Helsedirektoratet.

Covid-19 påvirker aktivitetsutviklingen  

Helsedirektoratet understreker at aktivitetsutviklingen i psykisk helsevern og TSB må fortolkes i lys av pandemisituasjonen landet har stått i siden mars 2020. Planlagt behandling er utsatt, og den direkte kontakten mellom behandler og pasient er begrenset til et minimum for å avlaste helsetjenestene og minimere smittetrykket i befolkningen.

Både i poliklinikkene og i døgnavdelingene gjelder aktivitetsnedgangen fra 2019 i særlig grad perioden med størst smittetrykk. 

Sammenlignet med året før, var det per 2. tertial 2020 nedgang både i antall oppholdsdøgn, antall utskrivninger og dagbehandling. Dette gjaldt for alle regioner.

Helsedirektoratet skriver at endringer i registrering av dagbehandling og grenseoppgangen opp mot poliklinisk aktivitet kan påvirke tallmaterialet. 

Tilbudene er opprettholdt

25. mars ble det gitt råd om prioritering av helsehjelp i Norge under koronakrisen. Etter påtrykk fra mange organisasjoner på rusfeltet, deriblant Fagrådet, ble det gitt råd om at innleggelse av ruspasienter skal opprettholdes så lenge smittevernreglene kan følges.

I løpet av pandemisituasjonen har vi løpende publisert nyhetssaker som forteller at mange har opprettholdt behandlingstilbudet under hele perioden. Dette bidrar til at tallene på aktivitetsmål fortsatt er høye.