Fire styremedlemmer på valg
På årsmøtet skal det velges fire styremedlemmer og ett medlem til valgkomiteen. De fire styremedlemmene som er på valg er:

  • Anders Dalsaune Jansen, leder i Tyrilistiftelsen
  • Ole Hope, direktør i Bergensklinikken
  • Ingjerd Meen Lorvik, seniorrådgiver Blå Kors Borgestadklinikken
  • Egil Atle Bremnes, avdelingsleder Karmøy kommune

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. I følge vedtektene skal styremedlemmene samlet gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, offentlige/ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet. Styret skal ha brukerrepresentasjon.

Styreleder er Kirsten Frigstad fra 24SJU og resten av styret finner du her.

Forslag på kandidater
Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til styreverv i Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon. Det er kun medlemmer som har forslagsrett og fristen for å fremme forslag er 4. mars 2019.  Forslag sendes valgkomiteen som består av:

Det er ønskelig at forslagene inneholder følgende informasjon:

  1. Personalia
  2. Medlemsvirksomhet
  3. Stilling
  4. Kortfattet CV (yrkeserfaring, utdanning, verv)
  5. Begrunnelse for forslaget
  6. Hvem forslaget fremmes av