Valgkomiteen består av:
Tommy Sjåfjell, A-larm tommys@a-larm.no
Reidun Wilhelmsen, Kvinnekollektivet Arken, reidun@k-arken.no
Egil Atle Bremnes, Karmøy kommune, egil.atle.bremnes@karmoy.kommune.no

Styreleder skal velges
I år skal det velges styreleder, styremedlem med brukererfaring og ytterligere tre styremedlemmer.

Styreleder Kirsten Frigstad (bildet) har sagt nei til gjenvalg, hun blir pensjonist sommeren 2020. Styremedlem Vidar Hårvik, leder i Marborg, har sittet i styret i 4 perioder og kan ikke gjenvelges. Styremedlem Frode Woldsund, regionleder i Frelsesarmeen, har sittet i styret i 3 perioder og kan gjenvelges en gang.
Styremedlem Trude Lønning, rus og psykisk helsesjef i Sandnes kommune, har sittet i styret i 3 perioder og kan gjenvelges en gang.
En plass som styremedlem står tom og skal velges på årsmøtet. Det er etter tidligere styremedlem Berit Kalgraff, som gikk over i ny jobb utenfor rusfeltet høsten 2019.
Et medlem til valgkomiteen, Tommy Sjåfjell er på valg, kan gjenvelges en gang.

Formelle krav
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. I følge vedtektene skal styremedlemmene samlet gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, offentlige/ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet. Styret skal ha brukerrepresentasjon. Begge kjønn skal være representert med minst 40%

Forslag på kandidater
Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til verv i Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon. Det er kun medlemmer som har forslagsrett og fristen for å fremme forslag er 10. mars 2020.

Jan Gunnar Skoftedalen er sekretær for valgkomiteen og forslag på kandidater sendes Skoftedalen
per e-post: jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no.

Det er ønskelig at forslagene inneholder følgende informasjon:
Personalia
Medlemsvirksomhet
Stilling
Kortfattet CV (yrkeserfaring, utdanning, verv)
Begrunnelse for forslaget
Hvem forslaget fremmes av og om forslaget er avklart med kandidaten.