Brukerromskapasiteten i Oslo er sprengt og det er flere som ønsker å benytte tilbudet enn det er kapasitet til. Det er grunn til å vurdere behov for å øke kapasiteten. Er et utedørs værested svaret?

I Bergen er et utendørs værested nylig etablert i tilknytning til MO Gyldenpris, som er plassert i nærheten av næringsvirksomhet og i utkanten av boligområder. Ansatte har oversikt over møteplassen.

Utredningen i Oslo drøfter to spørsmål:

  1. Vil etablering av et utendørs værested bidra til mindre stigmatisering, mer verdighet – og bedre livskvalitet for brukerne?
  2. Vil etablering av et utendørs værested skape mer trygghet for befolkningen ved at
    personer i de åpne russcenene har et eget sted?

Brukerundersøkelser gjennomført blant personer som oppholder seg i de åpne russcenene i Oslo viser at hovedgrunnen for å oppholde seg der er kjøp og salg av rusmidler. Det er her de juridiske problemstillingene kommer inn knyttet til at en kommune vanskelig kan legge til rette for et sted der kjøp og salg er hovedanliggende, mener forfatterne.

Mange brukere har ønsket innslag av ansatte tilknyttet et slikt område. Dette vil medføre betydelige kostnader og det er svært usikkert om et slikt område er godt egnet for helse- og sosialfaglig arbeid, skriver de. Hovedproblemet er uansett at dagens lovverk setter begrensinger til at noe slikt kan etableres når det foregår kjøp og salg av rusmidler. 

Gjeld, trusler og vold

Utredningen peker på at selv om et utendørs værested kanskje kan bidra til å redusere de åpne russcenene i Oslo sentrum, kan målgruppen for værestedet ende opp med et dårligere og mer utrygt tilbud. Opparbeiding av gjeld, trusler og vold er ofte en del av et illegalt marked. Tilbud og etterspørsel, kjøp og salg har betydning for relasjonene mellom folk i åpne rusmiljø, og mange av aktørene vil derfor på et eller flere tidspunkt oppleve utrygghet, overgrep, ran eller vold.

Faktorer som skaper konflikt og uønsket atferd er i utredningen beskrevet som "brudd på normene i miljøet". Dette er ofte omtalt som intern justis i andre sammenhenger.

Sosialt fellesskap og selvjustis

Et utendørsdørs værested kan gi mulighet for sosialt fellesskap og folk får et område der de kan være i fred uten å forstyrre andre, skriver forfatterne av utredningen. Målet om at en form for selvjustis innad i rusmiljøet vil fungere positivt eller negativt er videre usikkert. Åpne russcener har en tendens til å utvikle seg i negativ retning hvis det får være i fred uten kontrollinstanser, mener de.

Tre brukerundersøkelser med tilsammen 910 deltagere som i 2011, 2016 og 2017 oppsøkte de åpne russcenene i Oslo sentrum viste at opplevelsen av det åpne rusmiljøet i Oslo ikke er ensartet. Respondentene opplevde at rusmiljøet på den ene siden var preget av samhold, trygghet, tilhørighet og vennskap, men på den andre siden utrygghet, vold, stjeling og «bøffing» (salg av uekte varer).

På spørsmål om hvilke normer som blir brutt og som utløser konflikt, var det én faktor som skilte seg ut. Fire av fem mener salg av «bøff» oftest utløser konflikt. I tillegg til at man taper penger, kan uekte varer inneholde ukjente stoffer som kan være svært helseskadelig ved bruk. Det faktum at rusmarkedet er en illegal økonomi gjør at det er få handlingsalternativ annet enn vold, påpeker forfatterne. Videre svarer halvparten av respondentene at provoserende atferd og inndriving av gjeld er faktorer som utløser konflikter. Høyt rusnivå og abstinens er også utløsende faktorer.

Folk oppga at kjøp og salg var hovedgrunnen til å oppsøke miljøet, men å hente og levere brukerutstyr var også oppgitt som grunn - sammen med å møte venner og benytte seg av mattilbudene eller lavterskeltilbudene i Oslo sentrum.

I flere brukerundersøkelser gjennomført av Prindsen mottakssenter og Frelsesarmeen i år, foreslår brukerne at en kan forbedre utemiljøet ved at ansatte er mer tilstede og gir tilsnakk til personer som forsøpler, lager støy eller inntar rusmidler, samt at de selv er med på å rydde søppel. Dette er mye i tråd med værestedet opprettet i Bergen. En av ti oppgir at de skulle ønske at politiet var oftere tilstede i gaten utenfor tiltakene, mens to av tre synes Oslo burde laget et «fristed» for bruk av rusmidler i sentrum.

I en forskningsrapport fra 2011 der fem europeiske byer analyseres, fremkommer det at byene som har klart å redusere problemene med åpne russcener har opprettet ulike former for sosiale tjenester og tilgjengelige lavterskel helsetjenester. Opprettelse av værested som kan tilby meningsfulle aktiviteter, lavterskel substitusjonsbehandling og brukerrom vurderes å ha hatt positive effekter for å redusere problemene knyttet til ansamlinger, deriblant overdoser.

Det er viktig å merke seg at en tredjedel av de som svarer på brukerundersøkelsene i år, ikke tilhører Oslo kommune, men er tilreisende fra andre kommuner eller kommer fra andre land. Et flertall (to av tre) svarer i tillegg at de oppsøker miljøene tre ganger i uka eller mer. 

Trekkplaster

En annen bekymring fra forfatterne er at et utendørs værested kan tiltrekke seg mer sårbare personer som unge og personer med dårlig fysisk helse. Selv om et utendørs værested er skjermet for allmenheten er det usikkert om dette vil føre til økt verdighet og mindre stigmatisering av personer med rusproblemer.

Vil redusere dagens åpne russcener

Et viktig argument for et utendørs værested er at det sannsynligvis vil bidra til å redusere dagens åpne russcener. Således vil disse områdene oppleves tryggere. Forfatterne mener imidlertid at det er høyst usikkert om åpne russcener vil forsvinne selv om Oslo oppretter et utendørs værested. Et utendørs værested kan bli i tillegg til og ikke i stedet for de åpne russcenene som allerede finnes, mener de.

Et annet poeng i utredningen er at et værested kan tiltrekke seg kriminelle grupperinger, der enkelte personer eller grupper kan ta kontroll over området. På den annen side kan et værested gjøre det enklere og mer oversiktlig for politiet i målet om å skape et tryggere miljø, både blant brukerne og nærområdene.

Vi oppfatter at konklusjonen i rapporten langt på vei fraråder et utendørs værested. Forfatterne viser til at byer i Europa som "til en viss grad har lyktes i å oppløse åpne russcener" har valgt en litt annen strategi hvor de har opprettholdt restriktive tiltak sammen med godt utbygde lavterskeltilbud.