226 personer fra tre norske byer er med i undersøkelsen, gjennomført av forskerne Gabrielle Welle-Strand, Svetlana Skurtveit, Thomas Clausen, Christine Sundal og Linn Gjersing. Undersøkelsen ble gjort i mai og juni 2020. 

Alt i alt rapporterte nesten fire av ti om redusert tilgjengelighet til narkotiske stoffer,  hovedsakelig på beroligende midler. Hele seks av ti rapporterte om økte priser på narkotika - hovedakelig på cannabis.

LAR kan forebygge Covid-19

Forskerne konkluderer med at medikamentell behandling, som legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kan spille en viktig rolle i forebygging av Covid-19. De bygger dette på funn som peker på at de av deltagerne som er LAR-pasienter hadde større kunnskap om symptomer og hjelpetilbud enn andre deltagere. Mer enn halvparten av deltagerne i studien var LAR-pasienter.

Vår kommentar til denne delen av undersøkelsen er at en åpenbar fordel for pasienter i LAR er deres jevnlige kontakt med hjelpeapparatet - hvilket i seg selv kan bidra til økt kunnskap om Covid-19. Dermed er det kanskje ikke den medikamentelle behandlingen i seg selv som forebygger, men like gjerne stabiliteten, samfunnsdeltagelsen og den tette oppfølgingen som kan være utslagsgivende. 

Hovedfunn

Med forbehold om feilkilder og skjevheter i utvalget peker forskerne på enkelte hovedfunn som er interessante i videre arbeid med informasjon og forebygging av Covid-19:

  • To av tre deltagere kjente til Covid-19 relaterte symptomer.
  • Ni av ti ville tatt en Covid-19 test om de erfarte symptomer.
  • To av tre deltagere var ikke klar over tilgjengelige Covid-19 hjelpetilbud.
  • Kunnskapen om Covid-19 symptomer og hjelpetilbud var mer sannsynlig kjent hos LAR-pasienter enn hos andre deltagere.
  • To av tre deltagere rapporterte om dyrere narkotika, hodesakelig på cannabis.