Det er ulike ordninger med ulike målgrupper og kriterier. Alle ordningene har et lite forbehold i forhold til budsjettbehandlingen i Stortinget. Samlet er det 502,6 millioner kroner som skal fordeles på rus og psykisk helsefeltet. Normalt har Helsedirektoratet fått inn søknader på et betydelig høyere beløp enn det som er bevilget.

Det er 3 tilskudd som har søknadsfrist 15.desember 2016.

Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.
Det er kap 765 post 72 på statsbudsjettet. Her er det stiftelser og organisasjoner som kan søke og potten som skal fordeles er 106 millioner kroner. Mer om denne posten kan du lese her...

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats.
Det er kap 714 post 70 på statsbudsjettet. Her er det også stiftelser og organisasjoner som kan søke, men det er et krav om at stiftelsen eller organisasjonen arbeider på nasjonalt nivå eller har landsomfattende oppgaver knyttet til et av innsatsområdene som er; rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid, oppvekst eller arbeidsliv. Potten som skal fordeles her er på 43 millioner kroner. 

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner.
Det er kap 714 post 70 på statsbudsjettet. Her er det nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer og minimum to lokallag i to fylker som kan søke. Den nasjonale delen søker på vegne av hele organisasjonen og det stilles krav til organisasjonens vedtekter og medlemskontingent. Beløpet som fordeles er på ca 18 millioner kroner. Mer om tilskuddet kan du lese her..

To andre tilskudd har søknadsfrist 1.februar 2017.

Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet
Det er kap 765 post 71 på statsbudsjettet. Stiftelser, organisasjoner og private bedrifter kan søke på disse midlene. Formålet er å styrke organisasjoners drift og informasjonsvirksomhet. Dette for å øke brukermedvirkningen både individuelt og på systemnivå i utformingen av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Her er det også lagt inn styrking av brukerstyrte tiltak, opplæring av brukerrepresentanter og selvhjelpsgrupper. Det er 110,6 millioner som skal fordeles og mer om ordningen kan du lese her..

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov.
Det er kap.765 post 60 og Fagrådet har omtalt den tidligere. Mer omfattende informasjon finner du her.. Her er det offentlige instanser som kan søke og potten som skal fordeles er på 225 millioner kroner. 

En tilskuddordninger har søknadsfrist 1.mars 2017.

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke.
Her kan alle søke og målet er å styrke kunnskap om fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk sykdom. Beløpet som er satt av er kun 2 millioner kroner.