Helsedirektoratet har i oppdragsbrev for 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fått oppdrag om å iverksette et utviklingsarbeid om pakkeforløp både på rus -og psykisk helse feltet. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med brukerorganisasjoner, regionale helseforetak og relevante fagmiljø. HOD ber om en prosess- og tidsplan for arbeidet innen 1. april 2016 inkludert en implementeringsplan.

Arbeidsgruppene som ble nedsatt i februar i år har derfor hatt kort tid (3 arbeidsmøter) før de nå skulle presentere sine synspunkter. Det har vært tre arbeidsgrupper:

  • psykisk helse
  • barn og unge
  • rus

Arbeidsgruppene har prøvd å svare på hva som er hovedutfordringene som pakkeforløp psykisk helse og rus kan bidra til å løse, hva som bør være hovedmålene ved pakkeforløpene og konkret hvilke pakkeforløp som bør lages og i hvilken rekkefølge.

Auditoriet i Helsedirektoratet var fylt til randen og mange, inkludert Fagrådet, ønsket å kommentere og komme med synspunkter til presentasjonene. Størst inntrykk gjorde kanskje ungdommene fra Forandringsfabrikken som ba fagfeltene om å være mer opptatt av hva som ligger bak symptomer og diagnoser - "Hva får et normalt barn til å reagere sånn?" De ønsket et hjelpeapparat som ser hjertene og ressursene framfor sykdom - og som inkluderer og spør barna/ungdommene aktivt.

Mange problemstillinger ble formidlet, men også optimisme og engasjement. Ikke minst ble det understreket hvordan pakkeforløp kan utjevne regionale forskjeller på hvem som får tilbud om hjelp i spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløp kan gi bedre logistikk, og både peke på og bidra til å implementere faglige retningslinjer.

Dagen avsluttet med en paneldebatt med sju ulike bruker- og pårørende organisasjoner; LPP, Mental Helse, A-larm, MARBORG, ADHD foreningen, Forandringsfabrikken og BAR. De fikk presentere sine ulike tanker om pakkeforløp. Flere oppfordret til å se muligheten i satsningen og å bruke dagens ressurser bedre - "Omstilling er ikke skadelig". Mer strukturert utredning, klarere prioriteringer på de store utfordringene knyttet til alkohol og pårørende/barn og bedre logistikk var noen av innspillene.

Mange formidlet  ønske om bedre tid til å bidra i arbeidet med pakkeforløpene og Helsedirektoratet trygget alle frammøtte med at nye arbeidsgrupper vil bli etablert senere for å arbeide grundigere med både "pakker" og problemstillinger.

Fagrådet ser fram til dette arbeidet og håper å kunne bidra konstruktivt.