Det er ikke lenger et krav om at mor må ha vært innskrevet legalt i LAR i svangerskapet eller at hun er i LAR ved oppstart i SMIL.

Nytt kurs starter i april og påmeldingen er åpnet. 

Hvert år fødes 50-60 barn av mødre i LAR. Det er usikkert om vilkårene for opiatavhengige kvinner som blir gravide, vil endres i 2019. Arbeidet med revidering av retningslinjen på viktige punkter som omhandler medikamentell støtte i svangerskapet, forventes å komme på høring våren 2019.

Hvorfor mødrekurs?
Bakgrunnen for SMIL-kursene er velfundert. Ønsket var en arena hvor deltakerne kan utvikle og forbedre seg som ansvarspersoner for sitt barn. Mange av kvinnene føler seg alene med tanke på hjelpeapparatet, og opplever at de får motstridende råd. Flere opplever det som vanskelig å sette grenser, og er redd for å «gjøre feil», og bli vurdert negativt av for eksempel barnevernet. Flere sliter seg ut i en hverdag preget av mye «oppfølging», møter og krav fra ulike instanser.

Her gjør SMIL en forskjell og gir folk trygghet og selvtillit som omsorgspersoner. Erfaringer og tilbakemeldinger fra deltagere i SMIL forteller at familiene får bedre forutsetninger for å skape seg en god plattform for et godt liv, for seg selv og sitt/sine barn.

Det er eksempelvis fortsatt svært ulikt hvilken informasjon og veiledning mødrene/familiene får om NAS (abstinens hos barnet), og ettervirkninger av dette. Det gjelder både symptomer, tolkning og skjerming/ tilrettelegging. Fremdeles er det stor mangel på kunnskap knyttet til dette, både i helsevesenet, kommunalt barnevern, helsestasjoner og i barnehagene. Derfor er det viktig at mødrene selv tar ansvar for å tilegne seg, og dele kunnskap om NAS, og sårbarhet/regulerings vansker hos barna sine.

SMIL har fått støtte fra Helsedirektoratet og Stiftelsen Scheibler siden høsten 2011. 48 mødre og 56 barn har deltatt på kursene, noen av dem med har deltatt med flere barn.

SMIL er:

  • et brukerstyrt prosjekt for mødre i LAR som har barn mellom 0 og 2 år
  • har i 2019 plass til 10 kvinner og deres barn
  • er gratis for deltakerne og alle utgifter inkludert reise, opphold og aktiviteter er dekket
  • tilbyr deltagerne fem faglige samlinger på fem dager hver gang, pluss en weekend-tur
  • har jevnlig dialog gjennom en lukket Facebook-gruppe
  • er nasjonalt og rekrutterer fra hele landet. Samlingene foregår for det meste på Sørlandet

Målsetningen med SMIL er ”Å forebygge skjevutvikling hos barn eksponert for opiater i fosterlivet. - Ved å styrke styrkende faktorer, bli bevisst risikoer,

samt øke forståelse og kunnskap som gjør at mor kan gi adekvat omsorg”.

Det er svært ulikt hva som er de ulike deltagernes behov. Noen lever stabile liv og ønsker å fokusere på utdanning og jobb. Andre har større behov for veiledning og støtte i relasjon med andre, og i samspill med barnet sitt.

Krav til deltakerne
Kvinnene må ha god rusmestring og ha mulighet til å kunne reise bort på de samlingene som det er lagt opp til. Kvinnene kan godt ha omsorg for andre barn, men kun barn under skolealder har mulighet til å bli med på samlingene.

Kvinnene trenger ikke å være i LAR behandling ved SMILs oppstart, og det settes ikke krav til at kvinnen har vært legalt i LAR. Tilbudet er knyttet til om barna er eksponert for opiater/LAR medikament i fosterlivet, uavhengig av om mor per i dag har trappet av LAR medikament.

SMIL har erfaring med familier i ulike livssituasjoner og de strekker seg langt for å løse praktiske utfordringer. Familier som er innlagt i institusjon har deltatt i SMIL, og de har fått SMIL godkjent som attførings forløp via NAV. De har lang erfaring med samarbeid med ulike instanser om alt fra medisinutlevering via spesialisthelsetjenesten/apotek, til "overvåket samvær" og lignende via barnevernet.

SMIL har fire ansatte med ulik erfarings- og fagkompetanse. Alle har egenerfaring som LAR-pasienter og to har fått barn i LAR.

For mer informasjon og påmelding kontakt ida@prolar.no eller vivian@prolar.no.

Les SMIL flyer