Det ble Blå Kors Lade behandlingssenter og Tyrilistiftelsen som ble valgt i anbudsrunden. De får begge 46 døgnplasser, riktignok innenfor ulike kategorier. Sammen med døgnsplassene kommer tilhørende polikliniske og ambulante konsultasjoner. Det melder Helse Midt-Norge på sin nettside i dag.

Kroken på døra for Kvamsgrindkollektivet?
Kvamsgrindkollelktivet har gitt døgnbehandling til unge voksne siden de ble etablert i Trondheim i 1991. For tiden har de 14 døgnplasser. Det er Tyrili som overtar disse plassene og ut fra det Fagrådet kjenner til er det nylokalisering i Molde som er avgjørende for valget av Tyrili fremfor Kvamsgrind. Nyheten kom i dag og vi har ikke vært i kontakt med ledelsen eller eierne av Kvamsgrind som er Norske Kvinners Sanitetsforening. Det kan hende at de har alternative planer for institusjonen.

Reduksjon på 7 plasser
I denne perioden har Helse Midt-Norge avtale om 99 døgn behandlingsplasser hos tre ideelle institusjoner. I tillegg har Blå Kors Lade behandlingssenter avtale om 7000 polikliniske konsultasjoner. 

Anskaffelsen ble kunngjort 30. mai 2021 med frist 16. august 2021. Det kom tre tilbud og gjennom høste 2021 ble det gjennomført forhandlinger. I dag, 7. januar, offentliggjorde Helse Midt-Norge resultatet av konkurransen. 

Den ordinære polikliniske virksomheten som Blå Kors Lade behandlingssenter har i dag ble ikke tatt med i konkurransegrunnlaget. Med tildeling av 92 døgnplasser reduseres antall døgnplasser hos ideelle med 7 fra juli 2022. Det er innenfor det som ble antydet i konkurransegrunnlaget og dermed ikke overraskende.

Tyrili etablerer seg i Molde
Tyrili øker antall plasser og etablerer en ny avdeling i Molde. Den kommer i tillegg til dagens avdeling i Trondheim. I Molde skal det etableres en avdeling med 18 plasser. 

Tyrili har fått plasser for pasienter med alvorlig rusavhengighet, 20 i Trondheim og 12 i Molde, og unge voksne med omfattende hjelpebehov, 8 i Trondheim og 6 i Molde.

Blå Kors Lade behandlingssenter 
Lade behandlingssenter får avtaler innenfor gravide og smånbarnsfamilier, avrusning, ROP/Skjerming herunder tvang og alkohol og/eller medikamentavhengighet. Den ordinære poliklinikken forsvinner, men sammen med døgnplassene kommer  polikliniske og ambulante konsultasjoner. Det i større grad enn det som er avtalt i dag. For Lade vil det være en "erstatning" for at poliklinikken forsvinner.

Nye avtaler fra 1.juli 2022
De nye avtalene for Lade og Tyrili vil gjelde fra 1. juli 2022 og har en varighet på 4 år. Det er opsjon på forlengelse i 2+2 år.