Normal Norge har over lengre tid jobbet bevisst med å rekruttere kvinner og er nå den eneste organisasjonen på rusfeltet med overvekt av kvinner:
• Tre av fem styremedlemmer er kvinner
• Alle ansatte i den daglige driften er kvinner
• Vi har to aktive lokallag, begge lagene har kvinnelige ledere

Vi håper at vi på sikt kan være en aktør som bidrar til å løfte problematikk som spesielt rammer kvinner som bruker illegale rusmidler. Vi ønsker også å inspirere flere kvinner til å engasjere seg i debatten.

Vi ser at mange av “kvinne-temaene” faller igjennom når det kommer til den offentlige rusdebatten, dette ønsker vi å gjøre noe med. Typiske tema vi ønsker mer fokus på er det dobbeltstigmaet kvinner som bruker illegale rusmidler møter.

Stigma rammer kvinner hardt
Spesielt gjelder dette kvinner som er mødre. Normal Norge blir for eksempel jevnlig kontaktet av kvinner som ved graviditet har opplyst fastlege eller jordmor om tidligere bruk av cannabis, altså at de har brukt cannabis sporadisk før de ble mødre, som blir presset inn i ruskontrakter eller rusbehandling de ikke har behov for med trusler om at de vil miste omsorgsretten for barnet dersom de ikke følger opp. Dette er en stor belastning for mange i en sårbar fase av livet. Stigma gjør at de færreste som har denne typen erfaringer ønsker å snakke om dette offentlig.

Vi savner også fokus på hvor rettsløse mange kvinner i rusmiljøer ofte kan være, kvinner i aktiv rus kan for eksempel risikere å selv bli straffeforfulgt for sin egen rusbruk dersom de ber om hjelp til å komme bort fra voldelige partnere. Dette gjør terskelen for å kontakte hjelpeapparatet høyere.

Vi vet at kvinner med en ruslidelse i større grad enn menn kommer fra oppvekst med mye rus, de har oftere enn menn også en partner som ruser seg. Kvinner i aktiv rus har således sjeldnere enn menn et sosialt støttenettverk.

Hjelpeapparatet fanger ikke opp minoritetskvinner
Tall fra EMCDDA indikerer at ca en fjerdedel av de som lider av alvorlig rusavhengighet er kvinner, likevel utgjør kvinner kun 20% av det som blir behandlet for rusavhengighet i Europa. Minoritetskvinner med rusproblemer er så å si ikke-eksisterende i hjelpeapparatet, også i Norge. Som sagt så har mange påpekt at kvinner som ruser seg er enda mer diskriminert enn menn og at terskelen for å be om hjelp enda høyere. Mye av den tradisjonelle rusbehandling er også tilpasset menn.

Kvinnekroppen kan reagere annerledes på rusmidler enn mannekroppen og kan være spesielt sårbar for eksempel under menstruasjon. Vi savner mer informasjon om dette i den skadereduserende informasjonen fra myndigheter og interesseorganisasjoner.