Arbeidet med retningslinjen har vært omstridt. I høst gikk hvert fjerde medlem i LAR-arbeidsgruppa i protest. Helsedirektør Bjørn Guldvog måtte ut og beklage og lovte å lytte til innvendingene.

Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder (2011)

Tre anbefalinger
Av 1470 kvinner under 50 år i LAR (SERAF 3/2018), blir ca tre prosent gravide hvert år. Ettersom en på forhånd ikke kan vite hvilke kvinner som blir gravide, gjelder anbefalingene fertile kvinner i LAR generelt.

Retningslinjen kommer med tre hovedanbefalinger, med tilhørende underpunkter:

  1. Veiledning om bruk av prevensjon bør være del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder. Bruk av prevensjonsmiddel anbefales ved oppstart LAR, til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd.
  2. Kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder bør bruke det substitusjonslegemiddelet som etter individuell vurdering gir best behandlingseffekt. Ved ukjent eller erfart likeverdig behandlingseffekt, bør buprenorfin foretrekkes.
  3. Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som i samråd med LAR-lege vurderer det riktig å redusere dosen bør gjøre det, under forsvarlig oppfølging. Gravide i LAR som i samråd med LAR-lege vurderer det riktig å forbli på samme dose bør gjøre det.

Prevensjon
Anbefalingene om bruk av prevensjon for fertile kvinner i LAR har skapt mye debatt de siste årene. 

Helsedirektoratet satte ned et utvalg (konsensuspanel) i 2017 som kom med en 55 siders rapport om bruk av LAR-medikamenter under svangerskap. Rapporten konkluderte med at kunnskapsgrunnlaget var dårlig, men at de likevel ville følge “føre-var-prinsippet” fordi de ikke kunne utelukke at påviste skader i diverse studier, er forårsaket av LAR-medikamentene metadon og buprenorfin.

Konsekvensen var at utvalget den gangen ba Helsedirektoratet om å anbefale langtidsvirkende prevensjon som vilkår for utdeling av LAR-medikamenter, i en revidert retningslinje. Dette førte til stor debatt ettersom en slik konklusjon i de fleste andre tilfeller, ut fra manglende kunnskapsgrunnlag, ville blitt avfeid.

Kunnskapsgrunnlaget er nå grundigere gjennomgått og formuleringene endret. Et eksempel er et underpunkt knyttet til veiledning om prevensjon som sier: "Informasjonen bør gis på en måte som bidrar til at bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon ikke oppfattes som en forutsetning for å kunne motta behandling i LAR".

Et annet eksempel under samme punkt er: Ved oppstart i LAR bør kvinner i fertil alder få standardisert skriftlig og muntlig tilpasset informasjon om at mulighet og risiko for å bli gravid øker og at bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon anbefales til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd. Med rusfrihet menes fravær av skadelig eller avhengighetspreget bruk av rusmidler. Substitusjonslegemidler brukt i LAR er ikke rusmidler".

Nedtrapping/dosereduksjon og valg av substitusjonslegemiddel
Bruk av substitusjonslegemidler under svangerskapet generelt - har også vært vært debattert i stor grad. Nå er formuleringene også her justert og strekker seg mot individuelt tilpasset medisinering: "Individuelt tilpasset valg av substitusjonslegemiddel anbefales for å oppnå best mulig effekt av behandlingen i LAR for den enkelte pasient. Ved ukjent eller erfart likeverdig behandlingseffekt av metadon og buprenorfin, anbefales buprenorfin. God behandlingseffekt av substitusjonslegemiddel og øvrige rehabiliteringstiltak i LAR vil bedre kvinnens helse- og livssituasjon i forkant av og under graviditeten, som vil ha positiv effekter for fosteret/barnet og familien".

Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt være gjeldende.
Standardisert kunnskapsbasert, skriftlig informasjon vil utarbeides etter at anbefalingene er ferdigstilte.
Helsedirektoratet

Overordnet mål for med retningslinjen er:

  1. Å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og graviditeter før kvinnene er rusfrie i LAR og har en stabil livssituasjon
  2. Å redusere fosterets eksponering for substitusjonslegemidler i LAR mest mulig uten å øke mors risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, og uten å gjøre forberedelser til morsrollen unødig krevende eller belastende

Arbeidsgruppen har kommet fram til anbefalinger som vi håper vil skape bedre helsetjenester for kvinner i LAR. Husk å levere høringsinnspill innen 20. mai.

Les hele høringsutkastet

Les også:

Hvert fjerde medlem i LAR-arbeidsgruppa har gått i protest!

Brukere trekker seg fra revidering av LAR-retningslinjen!