Helsetjenester innen rus- og psykisk helse omtaler familie og venner ofte som pårørende. Assosiasjonene til begrepet pårørende er ellers, for mange, knyttet til dødsfall og ulykker.

Ord kan påvirke holdninger, makt og beslutninger og det er alltid nyttig å ta en ekstra runde på å reflektere over hvorfor vi beskriver folk sånn som vi gjør. Vi opplever virkeligheten gjennom språket. Ordene vi velger, er avgjørende for hvordan vi tolker hverandre og situasjonen vi befinner oss i.

Recovery-tenkning påvirker ordvalg

Ettersom enkelte kommuner og virksomheter i god "Recovery-ånd" endrer og oppdaterer begrepsbruken, har begrepet pårørende kommet under lupen. Nå finner vi setninger som "Er du i familie med eller venn med noen som har utfordringer innen psykisk helse eller rus? Vi ønsker å hjelpe deg". Fortsatt er det imidlertid like vanlig med "Noen pårørende opplever store belastninger og trenger hjelp, andre trenger informasjon og bedre forståelse. Vi er her for å hjelpe". 

Spiller det noen rolle hvilke ord vi bruker? Hva må og bør inn i en ny "recoveryorientert  ordbok"?

Lovverket påvirker ordvalg

Pasientens pårørende er etter pasient- og brukerrettighetsloven tillagt bestemte funksjoner avhengig av hvem pasienten er. Når en myndig pasient samtykker eller forholdene tilsier det, skal nærmeste pårørende ha informasjon om helsetilstanden og den hjelpen som gis (§ 3-3). 

Kort oppsummert regulerer lovverket at pårørende er personer som har rett på informasjon om helsetilstanden til pasienten. I visse tilfeller har pårørende rett til å medvirke. Hvem som er pårørende og hvilke funksjoner pårørende har er lovfestet i pasient og brukerrettighetsloven og det er pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende for han eller henne.

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.
Helsenorge.no

Kan vi da endre begrepet til familie eller venn uten at det får juridiske konsekvenser? Eller er det uansett en logisk deling der vi bare justerer dette fritt i dagligtalen?

Hvis din bror fikk et rusproblem er dere jo fortsatt brødre selv om du kanskje etter loven er pårørende. På samme måte som folk ofte bruker begrepet pasient om sine nære fordi det gir rettigheter - så kan det være viktig å bruke begrepet pårørende fordi det også gir noen rettigheter.

Ord er like viktige som handlinger

Her er det kanskje minst to faglig funderte tankesett som møtes. Det ene er åpenbart viktig å bruke korrekt i juridiske sammenhenger, men det utelukker ikke at vi også kan la oss inspirere av Recovery-ordboka og bruke "familie og venner" når vi snakker direkte med folk eller beskriver ulike tilbud på en nettside. 

Vi forholder oss til oss selv og til andre gjennom vår kultur, ideer og ord. Ord er en del av menneskets essens og de har en avgjørende betydning på livene våre. Ord er på mange måter like viktige som handlinger.

“Velg ordene dine med forsiktighet, for de vil påvirke din lykke, dine relasjoner og din personlige rikdom.”

-Andrew B. Newberg-

Ordene du og jeg velger i vår muntlige og skriftlige kommunikasjon med andre, har betydning.