Bruk av begreper kan absolutt diskuteres, pasienter med psykiske lidelser eller rusproblemer er ikke pakker, men unike mennesker med ulike behov. I denne omgang legger vi bort diskusjon om begrepsbruk og setter fokus på at regjeringen ønsker at arbeidet innenfor psykisk helse og rus skal styrkes ytterligere. Det kommer også frem i Helse og omsorgsminister Bent Høies sykehustale 2016.

Helsedirektoratet har som mål å allerede i april 2016 å ha ferdig et utkast til prosess- og tidsplan for det videre arbeidet. Arbeidet skal skje i samarbeid med brukerorganisasjoner, regionale helseforetak/relevante fagmiljøer og KS. Det har vært mange kritiske røster til pakkeforløp innenfor psykisk helse siden statsminister Erna Solberg lanserte dette. Mange av innvendingene er høyst relevante. Det betyr ikke at det er umulig. Pakkeforløp skal være med å sikre god informasjon til pasienten og bedre overgangene. Overgangene mellom ulike institusjoner og til kommunalt arbeid er et kritisk punkt. Erfaringene fra pasientforløp viser at det fungerer godt for dem som får dem, men dårlig for dem som ikke inkluderes. I dag er for mange ruspasienter som ikke får hjelp eller hvor det er store utfordringer i overgangene. Fokus på dette vil mest sannsynlig bedre tilbudet.

For Fagrådet er det viktig at stemmer fra rusfeltet høres i dette arbeidet og at det ikke domineres av bruker- og fagpersoner fra psykisk helse feltet. Fagrådet kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer.