Rammetilskuddet er frie inntekter, men med føringer om å bruke pengene til å styrke kommunalt rusarbeid. Oslo kommune har fått nær 250 millioner, Bergen 70 millioner, Trondheim 44 millioner og Tromsø 15 millioner kroner i rammetilskudd under opptrappingsplanen for rusfeltet.

Sjekk hva din kommune har fått her

I tillegg til økt rammetilskudd til kommunene inkluderer opptrappingsplanen en styrking av øremerkede midler som kommunene kan søke på gjennom tilskuddsordninger og andre satsinger. For 2019 inngår også 11 millioner kroner til en pilot for avrusning i fengsel, 20 millioner kroner til flere tiltaksplasser i NAV, og 50 millioner kroner er øremerket til utleieboligtilskudd. Til sammen utgjør det ca 500 millioner siden opptrappingsplanen ble vedtatt.

Vekst i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal fortsatt sikres gjennom den gylne regel og ligger utenfor løftet om tilsammen 2,4 milliarder til opptrappingplanen.

Den gylne regel skal legge til rette for at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling.

Men betyr alt dette gode tider for rusbehandling og tiltak for folk med rusproblemer? Dessverre ikke like godt som planen legger opp til.

Generelt er det vekst innenfor kommunale helsetjenester for rus og psykisk helse. Men kun 46 prosent av kommunene rapporterer at de bruker rammetilskuddet gjennom opptrappingsplanen til økt innsats på rusfeltet. Dette viste en rapport SINTEF publiserte i januar på oppdrag fra Helsedirektoratet. Størsteparten av opptrappingsplanen er nettopp de frie midlene gitt til kommunene.

Tilskuddsordninger
I tillegg til økt rammetilskudd kan kommunene søke på ulike tilskuddsordninger via fylkesmannsembetene og direktoratene. Tilskuddet for kommunalt rusarbeid hos fylkesmennene har i 2019 en ramme på 477,4 millioner kroner og er ikke regnet inn som en del av opptrappingen. (Denne ordningen varer foreløpig fram til 2020).

To ordninger av nyere dato er imidlertid inkludert i opptrappingsplanen og er også å finne hos fylkesmannen:

  • tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
  • tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Rammen for de to nederste ordningene er 230 millioner kroner for 2019, og det er signaler som tilsier at ordningen fortsetter etter 2020 med tanke på forpliktelser i forhold til FACT.

Problemet som enkelte kommuner beskriver til oss, er at midler fra øremerkede tilskuddsmidler tar slutt etter noen år og blir (i beste fall) erstattet av kommunen gjennom midler fra økt rammetilskudd. Resultatet blir dermed status quo og ikke opptrapping. 

Andre kommuner forteller at tilskuddsordningen psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenestene fra Helsedirektoratet, (for å styrke kompetansen og kvaliteten innen psykisk helse, rus, volds- og traumefeltet) er god, men at kommunene løser kravet om egenfinansiering  med å bruke rammetilskuddet fra opptrappingsplanen. Mange kommuner har små rammer og dermed blir dette eneste styrking av tjenesten.

Frie midler
At rammetilskuddet er frie inntekter har gjort at enkelte kommuner, som Sandnes og Bergen, i stor grad har brukt midlene slik de var tenkt, mens mange andre kommuner har prioritert midlene på flere ulike innsatser, forbundet med – eller helt løsrevet fra rusfeltet.

TV2 hadde nylig et oppslag der de viste at Oslo kommune bruker mange millioner av opptrappingsmidlene på andre innsatser som gratis deltidsplass på aktivitetsskole for førsteklassinger, og styrking av skolehelsetjenesten.

Både politikere og brukerorganisasjoner har uttalt at dette er et svik mot folk med rusproblemer. Byråd for eldre-, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), mener kritikken av pengebruken er feilslått. – Høyre vil ta store sjanser med byens barn og unge. De vil tydeligvis at alle penger skal brukes til behandling av rusmisbrukere, og ikke til å forebygge at vi får nye rusmisbrukere, uttalte hun til TV 2 nylig. Tellevik Dahl forklarte at de millionene som ikke er brukt på direkte rustiltak, likevel er prioritert på forebyggende tiltak mot rus.

Helseministeren var ikke sen om å svare byrådet: – Oslo-byrådets svar er ren talltriksing og tåkelegging. Faktum er at de ikke har brukt opptrappingsmidlene til formålet, og prøver å gjemme seg bak andre tiltak i budsjettet. Regjeringen har for eksempel hatt en egen satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene siden 2014. Oslo kommune har fått en styrking på 100 millioner kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten som følge av satsingen, sa han.

For budsjettåret 2019 beskriver Prop. 1 S (2018–2019) over 1 milliard kroner mer til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge.

Er det slik at kompleksiteten i tallene, rammetilskuddene og tilskuddsordningene, skyggelegger faktiske forhold og vanskeliggjør en god diskusjon om kommunene prioriterer rusfeltet i økt grad – og om de sikrer gode og varige tiltak?

Fafo publiserte i slutten av januar 2019 en rapport som hevder at det er for tidlig å måle effekten av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Samtidig viser rapporten at det er økt oppmerksomhet om rusfeltet og økte ambisjoner i kommunene – men variasjonen er stor.

“Hvorvidt takten i opptrappingen er tilstrekkelig for å nå regjeringens mål om å øke de samlede bevilgningene til rusfeltet med 2,4 milliarder kroner i perioden 2016–2020, er usikkert”, skriver Fafo. For å nå målene er det behov for bevilgninger tilsvarende om lag 600–700 millioner kroner i 2020!

Økning i antall årsverk
Fafo-Rapporten beskriver også at økningen i ressurser til rusfeltet har ført til flere årsverk i tjenestene i kommunene. Det rapporteres om en betydelig økning i antall ansatte i kommunalt rus- og psykisk helsearbeid. Fra 2016–2018 har det vært en økning som tilsvarer om lag 2000 årsverk i perioden. Økningen i antall årsverk skjer parallelt med en styrking av kompetansen. Kommunene ansetter flere med lang og spesialisert utdanning.

Fagrådet oppfordrer alle kommuner til å benytte mulighetene som ligger i opptrappingsplanens innspurtperiode til å sikre kommunale tiltak, forebyggende innsatser og bedre rusbehandling.

Oslo 28. februar 2019

Foto: Torhild Kielland (strandkunst Lisboa)

Les også:

Under halvparten av kommunene bruker midlene i Opptrappingsplanen til rusfeltet!

Flere årsverk og mer kompetanse – beskriver ny rapport om Opptrappingsplanen – men variasjonene er store!