Det har vært flere korte høringsrunder, hvor vi og pasient- og brukerorganisasjonene har vært aktive. Notatet gjelder fra publiseringsdato til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon.

Fra å ha en prioritering som sa at “Planlagte innleggelser og dagbehandling bør opphøre inntil videre” har innspillene våre langt på vei blitt hørt og de nye prioriteringene innen tverrfaglig spesialist rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern (PHV) er: 

  • Det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling bør opprettholdes ut fra en samlet faglig vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet. Det bør som hovedregel benyttes telefonkonsultasjon eller videomøter. Oppmøtekonsultasjoner må begrenses til kun der det er behov for å ivareta liv og helse.
  • For pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant oppfølging ved for eksempel ACT/FACT team. Planlagte døgninnleggelser innen PHV og TSB kan gjennomføres der det er etablert forsvarlige smittevernrutiner, men bør avgrenses.
  • Spesialisthelsetjenesten må samarbeide med kommunen ved utskrivelse fra døgnopphold og ha en økt oppmerksomhet på faren for overdose eller suicid i tiden etter utskrivelse.

Vi registrerer med glede at Helsedirektoratet anerkjenner mennesker med rusavhengighet som en sårbar gruppe. Mange av pasientene lever ustabile liv med kompliserte sykdomstilstander og ofte ustabile boforhold. Å miste behandlingstilbud og dagtilbud kan føre til større smittefare for denne pasientgruppen.

De nye prioriteringene tar i større grad inn over seg at folk i aktiv rus medfører tett kontakt med andre mennesker. Utskriving øker risikoen for tilbakefall til rus. Dette kan på sikt heller vil øke smittefaren enn å minke den. At prioriteringene nå i større grad ivaretar pasientgruppen vil ha stor betydning – også for deres familie og venner.

Når det gjelder barn og unge i vanskelige situasjoner, skriver Helsedirektoratet at:

  • Barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for, skal følges opp.
  • Ved stenging av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må elever det er bekymring for sikres oppfølging med helsesykepleier eller annet helsepersonell per telefon eller ved å møtes ute.

Bekymringen er om dette er tilstrekkelig i situasjon der mange barn og ungdom har mistet sine “fri-arenaer” utenfor familien. Vanskelige oppvekstforhold med vold, psykisk uhelse, overgrep og/eller rusmisbruk er ikke alltid kjent og samfunnet kan stå i fare for å skape flere sårbare i kampen om å ta hensyn til andre sårbare.

For oppfølging og behandling av folk med rus eller psykiske problemer i kommunene, er de nye prioriteringene:

  • Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlige rusmiddelproblemer eller psykisk lidelser bør opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare personene og for å avdekke alvorlig sykdomsutvikling. Forekomst av selvmordsproblematikk, psykoseutvikling og akutte stressreaksjoner kan øke i krisetider.
  • For brukere med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant oppfølging i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, som for eksempel ved ACT/FACT team.

Mange lavterskeltilbud er stengt eller tilbyr tilpassede tjenester. Her er Helsedirektoratet svært tydelige på at disse tjenestene igjen bør være operative. Det samme gjelder for ACT og FACT som nå får et tydelig oppdrag om å arbeide oppsøkende.

Les også:

The implications of COVID-19 for people who use drugs (PWUD) and drug service providers. EMCDDA.
The situation regarding responses to the COVID-19 outbreak is rapidly evolving. Up-to-date information can be found in the guidelines prepared by national public health sources and the regular updates from the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the World Health Organization (WHO).