Valg
Fire av styrets medlemmer var på valg. Det ble gjenvalg på Anders Dalsaune Jansen fra Tyrilistiftelsen, Egil Atle Bremnes fra Karmøy kommune og Ingjerd Meen Lorvik fra Blå Kors Borgestadklinikken. Nytt styremedlem ble direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene Ole Hope. Hope ble ansatt ved Bergensklinikkene 1. februar i år.

Det var foreslått flere sterke kandidater og valgkomiteen har hatt en vanskelig oppgave.

Ny arbeidsplan
Årsmøtet vedtok også ny arbeidsplan for 2017/2018. Arbeidsplanen er en konkretisering av prioriteringer frem til neste årsmøte og arbeidsplanen er også utledet av Strategisk plan 2015 – 2020 som ble vedtatt i 2014. Sekretariatet og styret vil arbeide sammen med medlemmene for å oppnå punktene i arbeidsplanen. Årsmøtet foreslo ett tilleggspunkt i arbeidsplanen som ble vedtatt.
Arbeidsplanen kan du lese i sin helhet på vår nettside rusfeltet.no  fra neste uke.

Endring i vedtekter
Årsmøtet endret også vedtektenes § 6 som går på sammensetning av styret. Tidligere var det definert hvilke områder styremedlemmene skulle representere. I de reviderte vedtektene fjernes dette og årsmøtet står friere til å velge de styremedlemmene de til enhver tid mener kan bidra på en god måte til Fagrådets arbeid. Den nye ordlyden i § 6:
Styret er Fagrådets utøvende organ. Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer. Styremedlemmene skal gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, offentlig/privat virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet. Styret skal ha brukerrepresentasjon. Styret velger nestleder blant styrets øvrige valgte medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.