Fagrådet merker seg særlig følgende formulering "Byrådet mener rusomsorg må være en av Bergens prioriterte oppgaver i årene som kommer." Dette er viktig for en by som de siste årene har hatt store utfordringer på rusfeltet med den store russcenen i Nygårdsparken, flere overdoser enn i Oslo, konsekvensene når parken ble stengt med rusavhengige til sentrum med bortvisning og bøter som resultat av politiets innsats. I samme periode ble det etablert flere tiltak i kommunen som MO-sentre og samarbeid med Helse Bergen og Bergensklinikkene om andre tiltak som allikevel ikke var tilstrekkelig.

Størst fokus har det vært på at det nye byrådet ønsker å etablere sprøyterom men videre tanker for å etablere brukerrom. Sprøyterommet kan være raskt i drift hvis det lokaliseres i Straxhuset, men hvor et eventuelt sprøyterom skal lokaliseres er ennå ikke bestemt. Vel så viktig at det at Bergen vil etablere helse og overdoseteam av samme modell som Trondheim. De vil se på muligheten til å ha døgnåpent på Straxhuset, etablere flere MO sentre, samarbeide ytterligere med private ideelle aktører, se behovet for tidlig intervensjon/forebygging, ser betydningen av arbeid/aktivitet og ikke minst satse på boliger til rusavhengige.

Fagrådet mener Byrådet legger frem en ambisiøs men nødvendig satsning på rusfeltet i kommunen. Ansatte i kommunen og andre aktører i rusfeltet i Bergen går en spennende 4 års periode i møtet og bør ved en hver anledning minne byrådet på det som står i plattformen.

Alt om rusomsorgen i plattformen kan du lese under:

Byrådet mener rusomsorg må være en av Bergens prioriterte oppgaver i årene som kommer. Rusavhengige er medmennesker som trenger helsehjelp og omsorg fremfor straff. Individuell oppfølging må være et prinsipp i rusomsorgen. Byrådet støtter narkotikaprogrammet med domstolskontroll. Alkohol er det rusmiddelet som koster samfunnet mest både i form av lidelse og belastning av helsetjenester. Derfor må alkohol og behandling av skadevirkninger vektlegges i den ruspolitiske handlingsplanen til kommunen. Vi må ha nok behandlingsplasser i bergensområdet slik at rusavhengige som er motiverte til å komme seg ut av misbruket får plass raskest mulig. Byrådet ønsker økt brukermedvirkning og medbestemmelse av behandlingsplass. En effektiv behandlingskjede og et godt samarbeid mellom kommunen og spesialhelsetjenesten er viktig. Byrådet ønsker å øke bevilgningene til behandling og ettervern. Et trygt sted å bo er grunnleggende for et hvert menneskes verdighet.

Kommunen må gjøre mer for å hjelpe de som daglig lever med et rusmisbruk. Skadereduksjon er et forsøk på å begrense skadene bruk av rusmidler fører med seg, uten krav om at bruken skal opphøre. Byrådet ønsker å etablere sprøyterom med sikte på å opprette brukerrom etter endring i eller dispensasjon fra lovverket. Dette skal redde liv, sørge for at flere får helsehjelp og sikre et verdig tilbud til de som ikke blir rusfrie. Bergen kommune skal søke staten om å tillate røyking av heroin i bruker-rommene. Byrådet vil vurdere å plassere et sprøyterom/brukerrom i ledige lokaler i Strax-huset. Byrådet vil ikke legge føringer for spesialisthelsetjenestens forskning eller behandling i rusomsorgen. Byrådet ønsker å opprette et ambulerende team/overdoseteam. Private ideelle aktører og frivillige organisasjoner er en nødvendig del av tilbudet som gis til rusavhengige i kommunen.

Bergen kommune må ha tilstrekkelige og gode aktivitetstiltak som kan gi tidligere rusavhengige me-ning i hverdagen. Det er viktig at hver enkelt får en individuelt tilpasset plan og mulighet til å påvirke denne selv. Byrådet ønsker å opprette et ruspolitisk råd som skal bedre kommunikasjonen mellom kommunen, hjelpeapparatet og brukerne i rusomsorgen.

Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) skal være et tilbud i alle deler av byen. Disse skal ha gode åpningstider og et tverrfaglig apparat som tilbyr hjelp og oppfølging. Ettervern skal stå sentralt i ar-beidet. Byrådet vil se på om Strax-huset kan være døgnåpent og sørge for flere overnattingsplasser og bedre bemanning. I tillegg vil byrådet igangsette tiltak for å bedre bomiljøet i det nærliggende området på Damsgård. Byrådet skal følge opp Handlingsplanen mot åpne russcener. Alle nye tiltak skal evalueres, og om mulig følges opp med forskning. Byrådet ønsker en dialog med politiet om hvordan rusavhengige i Bergen behandles, og et godt samarbeid om hvordan russcenene følges opp. Byrådet vil diskutere dagens bortvisingspraksis med politiet. Altfor mange ruspasienter er boligløse. Byrådet ønsker å se på muligheten for å integrere fremskaffelse av bolig tettere til det øvrige behandlingsopplegget. Byrådet ser derfor positivt på at behandlerapparatet og private ideelle aktører kan benytte tilskuddsordninger som kommunen har tilgang på i dag, som bl.a. Housing First.I opptrappingsplanen for rusfeltet er det meldt en endring av forskriftene om tilskudd til utleieboliger, slik at ideelle virksomheter kan bli tildelt husbanktilskudd. Dette er byrådet positiv til.

Byrådet ønsker at kapasiteten i ideelle omsorgsplasser blir benyttet foran ubemannet hospits/ubemannede boliger med kvalitetsavtale. Dette er spesielt viktig i overgangen mellom avrusning og påvente av videre behandling. Byrådet ønsker at byrådet skal søke nye samarbeid med andre byer som deler Bergen kommunes målsetninger i ruspolitikken.