Helse- og omsorgsminister Bent Høie har vært tydelig på at i den nye opptrappingsplanen som kommer i høst er tidlig intervensjon et prioritert område. Håndbøker med konkret metodikk for god praksis knyttet til arbeid med tidlig intervensjon er imidlertid sjelden vare. Ringsaker kommune har siden 2006 satset offensivt på rus og kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom SLT-modellen og vant i 2013 regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for sitt arbeid.

Tidlig intervensjon - unge og rus (TIUR) er et produkt av SLT-samarbeidet mellom kommune og politi i Ringsaker. Arbeidet startet som et prosjekt, men ble implementert som modell i ordinær drift fra 2014. Målet med TIUR er å forebygge at ungdom i alderen 13 - 24 år utvikler avhengighet og varige problemer knyttet til rus og kriminalitet. Virkemidlene er tidlig intervensjon, tverrfaglig samarbeid og individtilpassede tiltak. I tillegg nevner håndboken faktorer som god forankring, tverretatlig kompetanseheving i forhold til narkotika, foreldresamarbeid og tett, koordinert oppfølging .

Håndboken er utarbeidet for å sikre videreføring av TIURs metodiske tilnærming i det rusforebyggende arbeidet i Ringsaker, og er gitt ut i samarbeid med Kompetansesenter rus- region øst. Erfaringene som beskrives vil også kunne være til nytte for andre kommuner i deres forebyggende arbeid.

Ringsaker kommune bidrar på Fagrådets rusfagkonferanse  nå i september med miniseminar om metodikken i TIUR og den ferske håndboken.