Kommunen ble i 2014 en av de første kommunene i Norge som valgte å tilby musikkterapi som en del av et integrert behandlings- og oppfølgingstilbud for de som sliter med rusproblemer. Tilbudet er plassert i "Avdeling helse" som en del av kommunens rus psykisk helsetjeneste og er samlokalisert med tjenestens dagsentertilbud. Sør-Odal kommune har i underkant av 8000 innbyggere.

Mål med rapporten
Erfaringsrapportens mål har vært å dokumentere erfaringer og vise eksempler fra musikkterapitilbudet. I tillegg belyser den erfaringer gjort av kollegaer i samme tjeneste, samt musikkterapeut og miljøarbeider/ musiker. Den står i sammenheng med rapporten Musikkterapi i kommunalt rusarbeid, fra rustjenesten i Fredrikstad kommune 2015.

Oppsiktsvekkende erfaringer
Det er flere sammenfallende tilbakemeldinger fra brukere, kollegaer i tjenesten, musikkterapeut og miljøarbeider/musiker. Brukere sier at det er mindre stigmatiserende å motta musikkterapi som behandling enn annen behandling. Det blir rapportert om et «nedtak» av andre tjenester. Det vil si at de som mottar tilbud om musikkterapi ikke i like stor grad har behov av andre behandlingstiltak i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Følelsen av likeverdighet i relasjonen til musikkterapeut og miljøarbeider/musiker framstår som en helt sentral faktor i bedringsprosessen.

-Det er fint å kunne møtes gjennom musikken og ikke gjennom problemer
(sitat fra bruker i Sør-Odal)
Brukerne forteller om høy grad av mestringsfølelse, symptomlindring, personlig vekst og at tilbudet gir mening. Bedret selvfølelse og styrket selvtillit fører til at brukerne håndterer andre livsområder på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere. Dette blir bekreftet av ansatte. Musikkterapi gir rom for trening i både individuelle ferdigheter og øving på sosialt samspill med andre konkluderer rapporten.

Fikk oppstarthjelp gjennom tilskuddsmidler
Musikkterapeutstillingen ble ved oppstart fullfinansiert som prosjektstilling gjennom tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, forvaltet av Fylkesmannen i Hedmark. Kommunen har i 2017 valgt å legge hjemmelen inn i ordinære økonomiske rammer som 100 prosent fast stilling. I tillegg til stilling som musikkterapeut inngår også 100 prosent miljøarbeider/musiker i musikkterapitilbudet. Musikkterapitilbudet omfatter både individuelle timer og grupper/band.

Musikkterapi anbefales i flere nasjonale retningslinjer
At musikkterapi nå er innarbeidet i flere sentrale retningslinjer betyr at gode eksempler og systematisk implementering må vies oppmerksomhet. På landsbasis er det fortsatt få kommuner som har prøvd ut musikkterapi i sitt oppfølgingstilbud til personer med rusproblemer og evalueringsrapporten er viktig for spredning av kunnskap og erfaringer. Anbefalingene om å tilby musikkterapi står i;

  • Retningslinjene for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet
  • Retningslinje for avrusning
  • Retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Hva er musikkterapi?
Musikkterapi handler om å bruke musikk til å finne mening, oppleve mestring, samarbeid og tilhørighet. Musikkterapeuter tar utgangspunkt i folks ressurser og legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid. Brukermedvirkning og en likeverdig relasjon mellom terapeut og bruker er mye av kjernen i musikkterapi. Musikkterapeutene har en femårig masterutdanning.

Du kan lese mer om musikkterapi her…

Implementering av anbefalinger av nye retningslinjer er et tidkrevende og møysommelig arbeid. Fagrådet er imidlertid imponert over at så mange tjenester tenker innovativt og ansetter nye fagprofesjoner i sine tverrfaglige team.