Musikkterapi som hjelp for deg med rusproblemer
Brosjyren bygger på erfaringer dokumentert gjennom flere rapporter fra musikkterapitilbud i henholdsvis Fredrikstad kommune, Stiftelsen Bergensklinikkene og Sør-Odal kommune. Brukerne har blant annet fått spørsmål om hvordan de opplever tilbudet om musikkterapi og hvilken nytte de har av tilbudet. Mange av temaene som kommer fram i de norske brukerundersøkelsene samsvarer med internasjonal forskning, der musikkterapiens betydning for opplevelse av mening, håp og mestring ofte framheves.

Musikkterapi fungerer som en del av tverrfaglig behandling/ oppfølging og kan eksempelvis skape nye muligheter for kommunikasjon og personlige uttrykk. Musikk kan på mange måter være et språk for følelser og meninger der ord kan bli fattige og vanskelige. Musikkterapi er ressurs og recovery- orientert.

Kunnskap om avhengighet og om hvordan folk har brukt musikk "rituelt"/aktivt når de ruser seg, er et viktig tema som mange brukere nevner når de snakker om musikkterapiens betydning. Flere har fortalt at de ikke har vært klar over "kraften" i hvordan en viss type musikk har påvirket valg og følelser, og hvor viktig en bevisstgjøring av dette, var forebyggende mot glipp og tilbakefall.

Hva sier retningslinjer om musikkterapi?
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet gir følgende anbefaling om musikkterapi: Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette. 

Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i retningslinje for avrusning (IS-2211).

Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Hvem står bak brosjyren?
Bak brosjyren står et nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet etablert i 2010. Flere kompetansesentra for rusproblematikk (KoRus) deltar, sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse.

Toppmøte om musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet
Torsdag 9. november 2017 arrangerer det nasjonale kompetansenettverket et toppmøte for Oslo og omegn, om musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet. Toppmøtet vil foregå på Norges Musikkhøgskole i Oslo i samarbeid med NAPHA, CREMAH og Norsk forening for musikkterapi. 

Les mer om musikkterapi i rusfeltet her