Denne uken skrev Dagens Medisin om en gladnyhet der 40% av pasienter med Hepatitt C- smitte vil få raskere behandling fra 2017. Det er "Beslutningsforum for ny metoder" som har kommet med den gode avgjørelsen.

"Beslutningsforum for nye metoder" er et norsk statlig organ under Helsedirektoratet. Organet tar nasjonale beslutninger og alle kan levere inn forslag på metoder de ønsker vurdert på nasjonalt nivå. Beslutningene fattes basert på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Forumet skal blant annet sikre at pasienter så raskt som mulig skal få likeverdig tilgang til nye metoder som er dokumentert virkningsfulle, oppfyller krav til sikkerhet og er kostnadseffektive.

Tidligere har det vært slik at Hepatitt C-pasientene fikk tilbud om behandling når komplikasjoner av viruset oppstod. Beslutningsforumet har drøftet dette og besluttet at dette er uheldig for en infeksjonssykdom. I tillegg er prisen på det ene legemiddelet for type 1, nå såpass lav at forumet har vedtatt at man kan starte behandling mye tidligere.

«Det glemte viruset» har ofte Hepatitt C blitt kalt. I Norge anslås 20–30.000 personer å være smittet av viruset. Blant dem er anslagsvis 80 prosent nåværende eller tidligere injiserende rusmiddelbrukere, mens 14 prosent er innvandrere som er smittet i hjemlandet. Regjeringen publiserte sommeren 2016 en hepatittstrategi som Fagrådet og et samlet rusfelt reagerte kritisk på, og mente var for svak både på visjoner og tiltak.

Alle bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet har sammen med Fagrådet publisert artikler, kommentarer og høringssvar for å imøtegå strategiens svake linjer. Kjersti Toppe (Sp) fremmet høsten 2016 et representantforslag om en nasjonal handlingsplan mot Hepatitt C med mål om å eliminere viruset i Norge.

Fagrådet mener at Norge bør ha samme medisinske tilnærming til Hepatitt C som til HIV-viruset. For HIV starter behandling umiddelbart etter bekreftet smitte nettopp for å forhindre videre spredning. Selv om medisinering av HIV, i likhet med Hepatitt C, ikke gjør pasienten immun nektes ikke pasienten behandling, heller motsatt, pasienten får høyere prioritet ved å bli satt i en risikogruppe med forebyggende medisinering og tettere oppfølging. Det er derfor en gledelig utvikling at 40% av pasientene nå vil få behandling tidligere.

Fagrådet mener også at vi må forebygge smittespredning ved å utrede og medisinere alle Hepatitt C smittede som per i dag er i LAR behandling, i brukerorganisasjoner, i rusbehandling eller soner en dom. Her har vi potensielt flere tusen smittebærere som er i en livssituasjon der de ofte ønsker endring. Behandling av Hepatitt C kan også bidra til å øke motivasjonen for endring. Videre mener Fagrådet at vi fordomsfritt må forebygge blant aktive rusmisbrukere ved å dele ut rent brukerutstyr som askorbinsyre, bomull, kokekar og sprøyter parallelt med informasjon og opplæring om viruset.

Les hele innlegget i Dagens Medisin

Tirsdag 14. februar er Hepatitt C tema på Dagens Medisin Arena. Møtet avholdes på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, med start klokka 17. 

Dette er samme dag som Stortinget behandler et forslag fra Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe om å gi alle som er smittet mulighet til å få behandling.

Etter møtet i Beslutningsforum er det klart at myndighetene går inn for å gi behandling til 40 prosent av pasientene, som har genotype 1. Utover det holder Beslutningsforum tett om de nye retningslinjene for behandling, frem til LIS-anbefalingene offentliggjøres.