Siden 1996 har Christian Sohlberg arbeidet med rusrelaterte spørsmål i departementet. I denne perioden har han vært med på mange store endringer og har gjennom sitt arbeid bidratt i utviklingen. Mange talere trakk frem de ulike endringene som har skjedd disse årene.

I forbindelse med overgangen til spesialisthelsetjenesten i 2004 var han opphavsmannen til begrepet Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Å få rusbehandling inn i spesialisthelsetjenesten er kanskje den viktigste endringen i disse 24 årene. 

Fra kollegaer ble han omtalt som en noe utypisk byråkrat som gjerne tok en prat om saken fremfor å skrive byråkratiske notater eller brev. Han er også en person som framsnakket TSB og resten av rusfeltet internt i alle sammenhenger. Fra de eksterne gjestene ble han omtalt som en støttespiller, bidragsyter og sparringpartner i en rekke saker. Hans innsats for å heve kvaliteten på rusbehandling ble også trukket frem. Flere omtalte også hans engasjement for den enkelte pasient og at han brukte tid til å snakke med pasientene når han var på besøk i ulike rusinstitusjoner. 

Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, deltok og sendte en hilsen på vegne av et stort rusfelt. Fagrådet har nok i perioder irritert byråkratiet og Solhberg kraftig, men det har alltid vært forståelse for de ulike rollene som en interesseorganisasjon og departementet har i ulike saker. Skoftedalen takket for den innsatsen som Christian Sohlberg har gjort for rusfeltet gjennom 24 år i departementet, og ønsket han lykke til videre i en aktiv pensjonisttilværelse. En pensjonisttilværelse som skal blant annet benyttes som styremedlem i Blå Kors for en rekke av deres virksomheter.