Fagrådet er invitert inn til å delta i enkelte av møtene knyttet til planlegging av pakkeforløpene. Mange er kritiske til ideen om pakkeforløp og er eksempelvis redde for at muligheten for brukermedvirkning skal forsvinne med forhåndsdefinerte og tidsbegrensede behandlingsforløp. Mennesker har ulike behov ut ifra hvem de er, sine ressurser og sin livssituasjon.

Kunnskapsbasert praksis har lenge vært brukt i omtalen av hvilken kunnskap som er viktig i rusfeltet. Det er bred enighet om at tre likestilte kunnskapsfelt (forskning, klinisk praksis og brukererfaring) gir grunnmur til rett praksis. Selve "huset"/praksis er omdiskutert. Hva skal rusfeltet legge vekt på - hvilke metoder - hvilken retning - hva skal inkluderes i et behandlingsforløp?

Vi kan se for oss kakestykker av kunnskap der de fire viktigste bitene er: Avhengighet, Somatisk helse, Sosial helse og Psykisk helse. Avklaring rundt disse fire bitene utgjør hva som bør være innholdet i et behandlingsforløp.

Rus og psykisk helse blir gjerne, og kanskje med rette omtalt i samme åndedrag, men det er minst to svakheter ved å sette disse to sammen.

1. Rus/avhengighet henger ikke alltid sammen med psykisk uhelse - noen er rett og slett bare avhengige av et rusmiddel.

2. Avhengighet som fag/fenomen kan "forsvinne" inn i en forståelse av å være et psykisk problem, og det kan være lett å overse kunnskapen om avhengighet og å glemme de to andre perspektivene; somatisk helse og sosial helse.

Avhengighet har flere forklaringsmodeller, men den biologiske tilnærmingen har de siste årene tilført mye kunnskap om "den avhengige hjernen" hvilket gir en helt annen dimensjon til å forstå hvordan avhengighet påvirker tankesett og livsførsel. Den økte oppmerksomheten mot rusmisbrukere som pasienter – mer enn umoralske avvikere, slik vi har sett i helsevesenet de siste årene, er derfor et viktig fremskritt.

Alvorlig somatisk sykdom er en viktig del av alvorlig rusmisbruk og personer med rusproblemer er ofte overrepresentert i somatiske avdelinger. Denne erkjennelsen kan bidra til å redusere risikoen for å overse alvorlige tilstander hos pasienter med rusproblemer.  Den økte forekomsten av hepatitt C og HIV er velkjent, men klinisk erfaring viser at alvorlig somatisk sykdom forekommer hyppigere i denne gruppen enn i befolkningen generelt. Utfordringen er å gripe tak i flere problemer samtidig. Lindre og behandle somatisk lidelse og samtidig utrede, iverksette eller tilby behandling for andre lidelser.

Rusmiddelavhengige har samme rett til helsehjelp som alle andre. De skal behandles individuelt og etter samme faglige og fagetiske standard som andre. Dette burde være en selvfølge. Moralistiske holdninger må utfordres og samtidig må den kliniske kompetansen i diagnostikk og behandling av akutte rusrelaterte tilstander styrkes. Den økte oppmerksomheten på rusmedisin er gledelig og vil forhåpentligvis føre til bedret medisinsk behandling for pasienter med alvorlig rusmiddelavhengighet.

Sosial helse (bildet) er gjerne illustrert i form av et hus som rommer alt fra aktivitet, vennskap, bolig, økonomi, mening og ernæring. Sosial helse tar gjerne utgangspunkt i sosialfaglig metodikk med tett individuell oppfølging med vekt på ressurser og mestring.

Det er ofte vanskelig å tolke forekomststudier av psykiske lidelser hos rusavhengige da de fleste forskere ikke skiller mellom selvstendige uavhengige og rusutløste psykiske lidelser. En hovedtendens er at risikoen for utvikling av rusmisbruk øker med hvor alvorlig den psykiske lidelsen er (fra ROP-retningslinjen). Det vi vet er at mange uten alvorlige psykiske lidelser strever med reaksjoner på konsekvenser av sitt misbruk - som brutte relasjoner, vold og traumer. Enkelte ganger får disse konsekvensene diagnoser som depresjon og/eller personlighetsforstyrrelser uten at den totale situasjonen blir kartlagt. Kompleksiteten i behandlingsforløpene gjør mange handlingslammet på samarbeidsrutiner mellom nivåer og avdelinger. Her har pakkeforløpene kanskje en viktig funksjon? Metodikken med individuell plan har ført fram enkelte steder, men ikke hatt verken slagkraft eller autoritet nok. Fagrådet er optimister på hva pakkeforløp kan bidra til i å forsterke det tverrfaglige i rusbehandling uten at en mister individuell tilnærming.