Arken har langtidsavtale med Helse Sør-Øst og ledes av Reidun Wilhelmsen. Fagrådet besøkte Arken nylig og fikk hilse på flere av de 13 ansatte (bildet). Fire av 13 ansatte har brukererfaring. Arken er det eneste rene kvinnetiltaket innenfor TSB i Norge. Det er flere som driver kjønnspesifikke tiltak men da som egne avdelinger.

Reidun Wilhelmsen fortalte at kvinner i behandling ved Arken lærer å ta vare på sin egenverdi og går fra å være offer til ansvarlig i sitt eget liv. Overskriften "Inn som ei jente, ut som en kvinne" kommer fra en tidligere bruker som nettopp beskrev utviklingsprosessen i behandlingen slik. Målgruppen er kvinner med langvarig rusmisbruk der konsekvensene har blitt alvorlige. Kvinnene har ofte tilleggsproblematikk med psykiske problemer, spiseforstyrrelser, selvskading og/eller traumatiske erfaringer knyttet til vold og seksuelle overgrep. Arken tar i mot kvinner uavhengig av hvilket rusmiddel de har brukt. Ingen av kvinnene har imidlertid tilbud om legemiddelassistert rehabilitering.

Behandlingstiden ved Arken er 9 måneder. Hovedmetoden er gruppeterapi, selvhjelpsgrupper, kunst og uttrykksterapi og miljøterapi. I tillegg har Arken tilbud om blant annet oppfølging av fysioterapeut, psykoedukative forelesninger, individuelle samtaler med psykolog eller andre ansatte. Kjernen er 12 trinns programmet der de første fire trinnene jobbes med i behandlingsperioden og de resterende åtte jobbes med i oppfølgingsperioden. 12 trinns program er en av tretten anbefalinger om terapeutiske tilnærminger i rusbehandling i ny Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet.

Arken tilbyr også et familieseminar en til to ganger i året og består av undervisning og samtalegrupper der de pårørende deler erfaringer. Kvinnene får selv velge hvilke personer som skal inviteres til familieseminaret. Noen har ingen de ønsker å invitere. 60 % av kvinnene har barn, men svært få har fortsatt omsorgen for barna. Reidun Wilhelmsen understreket at Arken er et følelsesprogram - endringsarbeid gjør vondt og tar tid!

Arken kan vise til gode resultater og har liten drop-out fra behandlingen. Arken har scoret høyt på brukertilfredshetsundersøkelsen som er gjennomført på landsbasis de tre siste årene.

På bildet fra høyre Anne-Marie Kristiansen, Sverre Myran, Kristin B Asbjørnsen og Reidun Wilhelmsen.