Nesten daglig får Fagrådet innspill og tilbakemeldinger fra kommuner, brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjeneste på hvordan de frie midlene til kommunene og midler til TSB for 2016, er fordelt. Mange er kritiske og forteller at midlene forsvinner i pålegg om innsparinger og omprioriteringer. Kritikerne beskriver en hverdag der Opptrappingsplanen og de frie midlene forsvinner i "systemet" lenge før de når de konkrete tiltakene og tilbudene til brukerne.

Prinsippet om frie midler er stadig et tilbakevendende tema og Fagrådet ønsker å sette dette valget fra regjerningen spesielt på dagsorden. På konferansen 22. januar kommer derfor fagsjef i KS Rune Bye for å fortelle om fordelene med frie midler til kommunene framfor øremerkede midler. KS er en sterk motstander av øremerkede midler. KS er kommunesektorens organisasjon. Alle landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner (Oslo er begge deler) er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter. Rune Bye arbeider som fagsjef i avdelingen for Lokaldemokrati og kommuneøkonomi.

En annen viktig stemme knyttet til Opptrappingsplanens frie midler er Brukerstemmen. Er det slik at Opptrappingsplanen har tatt brukermedvirkning i kommunene på alvor? Rådgiver og erfaringskonsulent Erik Torjussen (venstre i bildet) fra A-larm kommer på konferansen for å si noe om nettopp dette. A-larm Norge er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er den eldste brukerorganisasjonen i Norge.

Fjell kommune i Hordaland har hatt en stor satsning på utvikling innen kommunalt rusarbeid de siste årene. Statlige tilskudd har vært avgjørende for vår satsning, sier Fagleder i rusteamet i NAV Fjell, Frode Andvik (høyre i bildet), - og kommer på konferansen. Frode Andvik har tidligere arbeidet som rusrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland og er godt kjent med tiltaksmidler og organiseringen av disse. På nyåret åpner Fjell kommune et nytt mottaks- og oppfølgingssenter for personer med rusmiddelavhengighet (MO-senter).  Senteret skal inneholde blant annet musikkrom, aktivitetsrom, og eget helserom der brukere kan få tilbud om lavterskel helsetjenester som sårstell, blodtrykksmåling, CRP i tillegg til råd og veiledning. På sikt vil MO-senteret tilby et variert tilbud knyttet til aktivitet og helse og ønsker tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. På denne måten svarer Fjell kommune på enkelte av punktene som nettopp Opptrappingsplanen skisserer.

Programmet til Høringskonferansen nærmer seg ferdig og Fagrådet publiserer endelig program neste uke.