Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte representanter for det sivile samfunn til dialogmøte for å få innspill til norske posisjoner i forhandlingene. Forhandlingene er i gang og ambassadør til Wien, Bente Angell-Hansen (på bildet), orienterte om prosess og hvor forhandlingene står pr i dag. Resultatet av forhandlingene i FN blir et kompromiss og det jobbes da med formuleringer som gir fleksibilitet til nasjonalstatene. Ambassadør Angell-Hansen forteller om krevende forhandlinger og det er for eksempel slik at i siste utkast er ikke skadereduksjon med i dokumentet. I mange land er det justisministeren som er ansvarlig for narkotikapolitikken.

Årets møte i FNs narkotikakommisjon (CND) arrangeres 14-22 mars i Wien. Til det møtet vil Actis delta i den norske delgasjonen opplyste Høie under møtet. Men også styremedlem i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, Sturla Haugsgjerd, vil delta i møtet i Wien. Haugsgjerd vil dere kunne treffe under Fagrådets ruspolitiske seminar 20.mai. Det er også muligheter for andre NGO å delta. For å delta så må en melde seg på. Det kan gjøres ved å følge linken her....

Helse- og omsorgsminister Bent Høie redegjorde for Norges posisjon. Dette er noen av de konkrete tiltakene Norge vil arbeide for å få gjennomslag for:

 • At bruk av narkotika må betraktes som en helseutfordring. Hovedmålet skal være å sikre helse og velferd.
 • At menneskerettighetsperspektivet legges til grunn i alle sammenhenger.
 • At folkehelseperspektivet skal være grunnfjellet gjennom tidlig og universell forebygging, oppfølging og sosial integrering, effektiv behandling og skadereduksjon.
 • Bedre sammenheng mellom forbrytelse og straff, herunder alternative straffereaksjoner.
 • At narkotikaforbrytelser ikke skal straffes med dødsstraff.
 • Sikker tilgang til kontrollerte medisiner.
 • Tiltak for å effektivisere samarbeidet mot organisert narkotikakriminalitet.
 • Tiltak for å redusere dyrking og omsetting av heroin.
 • Bedre forhold for kvinner og barn.
 • Inkludering av FNs bærekraftsmål med vekt på godt styresett, helse, rettigheter, alternativer til narkotikaproduksjon og innsats mot alle former for organisert kriminalitet.
 • At relevante FN-organ inkluderes sterkere for å sikre et helhetlig og operativt sluttdokument og bringe dem inn i arbeidet med gjennomføringen.
 • Inkludering av sivilt samfunn og brukere i forberedelsen til og oppfølging av spesialsesjonen.

Det var en fullsatt sal og en rekke organisasjoner, deriblant Fagrådet, var invitert til å holde innlegg om hvilke områder Norge bør fremme i forhandlingene.

Fagrådets hovedstandpunkter var å hensynta de utfordringer landene i Sør-Amerika og Vest Afrika har ved at narkotikahandel er i ferd med å ødelegge samfunn og hvor tusenvis av mennesker drepes i kamper mellom ulike bander og karteller. Narkotikapolitikk er først og fremst et helse og sosialproblem, ikke justisproblem. Det bør ses på muligheten for å avkriminalisere bruk uten at Fagrådet støtter legalisering. Andre reaksjoner enn fengsel og bøter bør benyttes. Det er lite som tyder på at straff og bøter bidrar til lavere bruk. Det bør være en bredde i tiltak.

Det er viktig at brukerstemmen har sin plass selv om offentlige myndigheter ikke er enig i synspunktene.

Norge bør arbeide for at skadereduksjon kommer inn i dokumentet og blir et satsingsområde. Skadereduksjon kan være starten på en vei hvor den rusavhengige kommer til det målet en selv setter seg.

Hvis dialogmøte skal oppsummeres i en setning så var forsamlingen enige om mye men i spørsmålet om legalisering kom uenighetene tydelig frem. Høie var tydelig på at Norge ikke ville gå inn for legalisering men vil ikke motsette seg formuleringer som åpner for at enkeltland kan gjøre det.