Det er samhandlingskonsulent i Veferdsetaten, Pil Derås, som formidler dette til oss i Fagrådet og inviterte oss i samme åndedrag til en prat med hele teamet i Hepatittklinikken.

Ta kontakt med oss igjen på telefon 90 40 44 05 - vi er klare!

Teamet består av overlege og leder, Kjersti Ulstein. De to sykepleierne Tarjei Foshaug og Øystein Bache samt Pil Derås. Etter ferien vil teamet utvides med en sykepleier. Klinikken har flyttet ut av Prindsen mottakssenter og holder nå til på Adamstuen omsorgssenter rett ved Ullevål sykehus.

Startet allerede i 2013
Velferdsetaten i Oslo kommune startet opp sitt arbeid med å bekjempe hepatitt C allerede i 2013, men det var først i 2018 arbeidet ble intensivert. Det skjedde da alle restriksjonene for foreskriving av de nye medikamentene ble fjernet. Effektiv behandling har vært tilgjengelig siden 2014, men frem til 2018 var prisen pr behandling svært dyr. Etter en anbudsrunde falt prisen og behandling ble tilgjengelig for alle.

Dagens behandling er en 8-12 ukers tablettkur som er uten bivirkninger og de fleste blir virusfri. Mange av dem som har har vært i miljøet lenge husker den gamle behandlingsmetoden (interferon) som var langvarig og med en rekke bivirkninger. Mange har ikke fått med seg endringene og vegrer seg for å starte med behandling.
- Derfor er det oppsøkende arbeidet viktig slik at vi kan gi riktig informasjon sier Øystein Bache. Den stille epidemien har hepatitt C blitt kalt. 

2000 med kronisk hepatitt 
Oslo kommune har laget egne rutiner for eliminasjon av rusrelatert hepatitt C i Oslo. Målet er at hepatitt C skal være eliminert innen 2023.  En antar at det er ca 2000 personer som lever med kronisk hepatitt C i Oslo. For å nå målet er det avgjørende at vi finner pasientene og får i gangsatt behandling så raskt som mulig. 
Skadene på leveren kommer etter mange år, men til gjengjeld er de irreversible når de har ført til chirrose.

Mange pasienter er allerede behandlet. Det finnes også en noe nyrekruttering. Gledelig er at vi ser svært få reinfeksjoner. Noe som viser at informasjon og behandling hjelper.

Siden oppstart i 2013 og ut 2020 har vi testa 885 pasienter. 506 pasienter (57%) har kronisk infeksjon. Av disse har vi behandla 387 pasienter. De fleste de tre siste årene. Etter pandemien har vi testet og i gangsatt behandling for færre pasienter. Overlege Kjersti Ulstein

Målgruppen
Det er rusavhengige fra Oslo i de ulike tiltakene inkludert lavterskel. I mindre grad er pasienter som er tidligere avhengig, har injisert en kort periode og har et godt forhold til fastlegen de vi arbeider med. Men hvis noen synes det er vanskelig å ta dette opp med fastlegen så ta gjerne kontakt med oss.

"Ingenting skal være til hinder for å få relevant og god behandling."
Overlege Kjersti Ulstein

Nøkkelen er oppsøkende tjenester
Det er helt avgjørende å ha sykepleiere som har god kunnskap om rusmiljøet og evner å kommunisere godt med målgruppen sier overlege Kjersti Ulstein. Det klarer Øystein og Tarjei godt selv om det i perioder er krevende å finne dem som trenger det. De informerer, tester, tar blodprøver, får ordnet resepter for dem som trenger det. De bruker mye tid på å administrere medisiner for pasientene som starter i behandling. 

Samarbeid
Det er også viktig å få til et godt samarbeid med resten av hjelpeapparatet og ikke minst med uteseksjonen. Vi reiser gjerne på besøk til de ulike botiltakene. Samarbeidet er godt og mange kjenner til hepatittklinikken. Men å utvikle samarbeid og samhandling er oppgaven Pil Derås har i teamet, men dette ble dessverre nedprioritert under pandemien. 

Har dere spørsmål ta kontakt med;
•            Tarjei Foshaug: tlf 905 18 059, tarjei.foshaug@vel.oslo.kommune.no
•            Øystein Backe: tlf 913 44 996, oystein.backe@vel.oslo.kommune.no

Fagrådet takker for besøket og ønsker Hepatittklinikken lykke til i dette viktige arbeidet med å eliminere hepatitt C.