Dette skjer drøye to år etter at daværende helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen la frem Stortingsmelding 30 om en helhetlig rusmiddelpolitikk og 18 måneder etter at Jonas Gahr Støre i valgkampen presenterte en handlingsplan for bedre kvalitet og økt kapasitet på rusfeltet.

Arbeiderpartiets mål er en kunnskapsbasert ruspolitikk som forebygger rusmisbruk, og som sikrer rask og riktig helsehjelp av god kvalitet for dem som utvikler avhengighet. Utvalget er også tydelig på at rusavhengighet er et helseproblem og ikke et problem som skal møtes med straff.

Utvalget stiller innledningsvis 5 spørsmål og et av hovedspørsmålene handler om rus. Hvordan kan vi skape en ny debatt om alkoholens plass i samfunnet, og hvordan bør en moderne ruspolitikk for de med de største rusproblemene utformes?

Prisverdig at Arbeiderpartiet vil skape en debatt om alkoholens plass i samfunnet. Det viser seg ofte å være en krevende debatt hvor det raskt blir en polarisering. Fagrådet skulle ønske det ble en åpen debatt hvor det kunnskapsbaserte ble vektlagt i større grad enn tro og synsing.

Arbeiderpartiet ønsker et styrket psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer. Det ønsker også dagens regjering og det lover godt for et skikkelig løft for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Utvalget ønsker også «en ny politikk for helsehjelp for rusavhengige – fordi vi mener noen av de største manglene i dagens ruspolitikk handler om dem som har de mest alvorlige avhengighetsproblemene». På dette området foreslår utvalget at det åpnes for heroinassistert helsehjelp hvis helsetjenesten mener det er riktig. Utvalget er tydelig på at valg av medikament skal være en helsefaglig vurdering og ikke en politisk beslutning. På den bakgrunn skulle Fagrådet ønske at begrepet heroinassistert helsehjelp forsvinner fra debatten da det begrenser debatten om virksomme medikamenter for den enkelte pasient.

Utvalget mener også at brukerrom er et nødvendig tiltak i helhetlige helsehjelp for rusavhengige. Men ønsker at det er tilbudene skal være brukerrom og ikke det vi i dag kjenner som sprøyterom.

Arbeiderpartiet helseutvalg mener at fengslene må utbygge sin helsetjeneste både i volum og kvalitet slik at de innsatte med rusavhengighet får tilstrekkelig helsehjelp og at det i de større fengslene får egne enheter for avrusning og abstinensbehandling.

Et godt bo- og oppfølgingstilbud i kommunene er ofte starten på et bedre liv for mange rusavhengige sier utvalget. Ja, men hva skal til for at vi får gode bo- og oppfølgingstilbud i hele landet. Fagrådet har hatt dette på dagsorden de siste 17-18 årene men fremdeles er det mangelvare flere steder i landet. Regjeringen har sagt at dette er en hoveddel av den Opptrappingsplan for rusfeltet som kommer på slutten av året, men Fagrådet er ikke i tvil om at det må følges opp med tidenes løft på det kommunale ansvarsområde.

Fagrådet vil berømme Arbeiderpartiets helseutvalg og helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen for å prioritere rusfeltet i sitt dokument om en ny helsepolitikk. En rekke av områdene som foreslås er lite kontroversielle og skulle ønske at det ble en tverrpolitisk enighet om at rusfeltet skal løftes frem slik at vi allerede i 2016 kan se tydelig spor av tidenes satsning på rusfeltet.