Fra 1. januar 2021 får Fylkesmannen et nytt og kjønnsnøytralt navn;  Statsforvalter. Prosessen med å finne et kjønnsnøytralt navn, både til stillingen som fylkesmann og navnet på virksomheten, startet i fjor sommer.

Ifølge NRK fikk regjeringen inn over 50 navneforslag etter at dette ble kjent - fra “guvernør” til “fylkeshøvding”. 

Det nye navnet oppfyller flere ønsker

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier til NRK at  «Statsforvalter» oppfyller to viktige kriterier; å være et kjønnsnøytralt navn og å favne Fylkesmannens eller Statsforvalterens oppgaver på en god måte.

Et annet ønske har vært å lage et tydeligere navneskille mellom Fylkesmannen og Fylkeskommunen, som flere har strevd med å skille fra hverandre. 

Hvilke oppgaver har statsforvalteren på rusfeltet?  

I tildelingsbrevet til Fylkesmannen 2020 står det at:

Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet sett være med på å bedre folkehelsen og øke kvaliteten, innovasjonsevnen og regelverksetterlevelsen i helse- og omsorgstjenestene.

Fylkesmannen skal blant annet følge opp Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) og Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2022) gjennom tilsyn, men også utviklingsoppgaver og tilskuddsordninger.

Kommuner kan søke midler om en rekke tiltak og Statsbudsjettet for 2021 bekrefter at rammen for tilskuddsmidler hos Fylkesmannen opprettholdes. Eksempler på utviklingsarbeid som har fått støtte av Fylkesmannen er satsingen på musikkterapi, BrukerPlankartlegging og FACT/ACT-team (fleksibel aktiv oppsøkende behandling).

Fylkesmannen skal stimulere endring og forbedring i tjenestene. Lovpålagte oppgaver skal prioriteres, og da særlig saker som omhandler enkeltpersoners rettigheter og saker der konsekvensene av svikt er alvorlige. 

Fylkesmannen har med andre ord også en viktig rolle i å bistå tjenestene i å iverksette og følge opp tiltak i nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023).

Vi gratulerer Fylkesmannen med nytt navn som Statsforvalter og ser fram til fortsatt godt samarbeid med embetene.