Deretter følger cannabis (14%) og amfetamin (11%). Fagrådet er glad for at behandlingssystemet gir hjelp på det rusmiddelet som gir størst samfunnsproblemer. Som Fagrådet skrev i artikkelen Drukner alkohol i cannabis og heroin gir mediebildet størst oppmerksomhet til illegale rusmidler, men det stemmer ikke med det fokuset som behandlingssystemet har.

I 2015 fikk nærmere 32 000 personer hjelp innen TSB. Det er økning på 4,5% til tross for at antall nyhenviste gikk ned med 1,7% og antall utskrivninger fortsetter å øke. Antall polikliniske kontakter fortsetter å øke kraftig, men det forklares med at i Helse Bergen har overtatt utdeling av LAR-medikamenter fra kommunene og i Bergen alene omfatter det over 55 000 konsultasjoner. Det var tidligere kontakter mellom kommunalt ansatte og brukere, nå er det refusjonsberettigde konsultasjoner.

Behandlingstiltakene skal rapportere pasientenes status ved behandlingsstart. Norsk pasientregister skriver at rapporteringen er svært mangelfull. Hele 42% av pasientene har ingen status på individuell plan. NPR skriver at de offentlig er vesentlig dårligere enn de private med avtale. Det er variasjoner mellom foretakene hvor Vestre Viken HF mangler registrering på kun 14,7% mens de fleste andre har manglende rapportering av status på IP fra 60% til 80%.

Offentlig helseforetak har lav kompletthet i sin rapportering mens bildet er motsatt for de private avtalepartnere skriver Norsk pasientregister. Stilles det strengere krav til private ideelle enn til offentlige foretak? For Fagrådet er det viktig at det gis like rammevilkår for alle deler av rusfeltet. Hvis slik rapportering ikke anses som viktig bør alle få slippe å bruke ressurser på dette arbeidet og kunne kanalisere sine ressurser mer mot pasientene.