En likemann er en tidligere rusmiddelavhengig som skal fungere som mentor og motivator for målgruppen for prosjektet. Likemannen skal fungere som en forlenget arm i forhold til at de skal være tilgjengelig utenfor ordinær arbeidstid.
Fra prosjektrapporten

Både Blå Kors Borgestadklinikken, Skien kommune og A-larm fra samarbeidsprosjektet, er medlemmer i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Målgruppen for prosjektet:
• Unge mennesker med rusproblemer (18-30 år)
• De som står i fare for å falle utenfor samfunnsstrukturer
• De som er på vei inn i et behandlingsforløp
• De som er under behandling/rehabilitering

Bakgrunnen for prosjektet var tall fra Brukerplan som viste at folk fra Telemark lå høyt på bruk av rusmidler og at Grenland spesielt skilte seg ut med tanke på unge personer med alvorlig funksjonssvikt og manglende nettverk.

Rekruttering av likemenn – en flaskehals
Siden prosjektstart 1. januar 2017 har prosjektet ansatt 18 likemenn. De første 15 månedene gikk rekrutteringen sakte og kun 4 likemenn ble ansatt. Etter en tung start er nå 14 nye likemenn på plass, hvilket innebærer at inntil seks deltakere fra hver kommune får tilbud om oppfølging.

For å bli ansatt som likemann har prosjektet krav om minimum to års rusfrihet. I tillegg vektlegger de personlig egnethet. Likemennene må gjennomføre A-larm skolen, et kurs bestående av tre deler- «Bedre hverdagskurs», «Brukerrepresentantkurs» og «Likemannskurs».

Likemennene møter hverandre blant annet til temakvelder en gang per måned i regi av prosjektleder. Kveldene tar sikte på å videreutvikle kunnskapen som likemennene har tilegnet seg gjennom skoleringen i A-larm og kompetanseheving i forhold til praktisk utøvelse av likemannsarbeidet.

Gode erfaringer
Deltakerne i prosjektet beskriver høy grad av opplevd brukermedvirkning, både med tanke på valg av likemann, ønsket målsetting med oppfølgingen og når hjelpen skal gis. Likemannens tilgjengelighet har blitt beskrevet som god, og har bidratt til forutsigbarhet og trygghet i relasjonen.

På spørsmål om likemannens betydning i forhold til å forebygge tilbakefall forteller en av brukerne at: «Likemannen kan forstå at hodet mitt er inne på et dårlig spor uten at jeg har sagt noe og kan konfrontere meg med det, før jeg tar dårlige valg».

Gjennomgående for deltakerne er også oppfatningen om at likemannens erfaringskunnskap er svært verdifull for å formidle håp om at rusfrihet er mulig og verdt strevet.

De framhever også hvordan likemennene er viktige med tanke på forebygging av tilbakefall ved at de raskt gjenkjenner og identifiserer tidlige tegn. Brukerne beskriver også at likemennene er «lett» å få en god relasjon til, på grunn av deres personlige evne til å identifisere seg med deltakerens problematikk.

Likemennene, på sin side, oppgir gode erfaringer i å bli inkludert som likeverdig aktør i samarbeidet med det offentlige hjelpeapparatet. De beskriver det som verdifullt å gjøre seg kjent med hjelpeapparatet fra «den andre siden». Samhandlingen har bidratt til økt forståelse for vurderinger og beslutninger som tas, forteller prosjektrapporten.

En av erfaringene er at strukturen rundt samarbeidet mellom ruskonsulentene og likemennene bør forankres i rutiner. Dette slik at det er felles enighet om forventninger til møtevirksomhet og kommunikasjon.

Likemennene oppgir også at deres rolle som likemenn har vært svært betydningsfull for deres egen tilfriskning.

Det siste prosjektåret
2019 er det siste året for prosjektet. Alle erfaringene prosjektet har opparbeidet seg skal brukes til å videreutvikle samhandlingsmodellen og bedre tilpasse likemannstjenesten for å oppnå ønskede resultater. Målet er å sikre videreføring av likemannstjenesten.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med A-larm eller Thove Berger i Skien kommune.

Les også:

Årsrapport 2018 Likemannsprosjektet