Fagrådet er glad for at det foreslås en felles forskrift som gjelder for alle institusjonene uansett organisatorisk nivå og finansieringsmetode. Det er et viktig grep i å samle rusfeltet. Flere av våre medlemsvirksomheter har gitt tilbakemelding om slitasje blant ansatte fordi virkemidlene i gammel forskrift er for dårlige. Derfor er det knyttet store forventninger til ny forskrift og hvordan denne kan gi grunnlag for bedre praksis.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra både brukerrepresentanter og behandlingsinstitusjoner støttet Fagrådet forslaget om rutinemessig gjennomgang av klær og eiendeler samt kroppsvisitasjon av sikkerhetshensyn. Mange legger vekt på tryggheten dette kan gi dersom det blir gjennomført på en verdig måte. God informasjon i forkant av innleggelse og god kommunikasjon ved selve innleggelsen er avgjørende for å hindre ubehagelige episoder. Fagrådet la vekt på at det må tas hensyn til personers historie og eventuelle overgrepserfaringer/traumer. Dette er viktig - spesielt når det gjelder undersøkelse av munnhule.

Fagrådet ser svært positivt på en avklaring rundt lovbestemmelsene. Men forslag til endringer i spesialisthelsetjenestelovens § 3-4 og lov om psykisk helseverns §12-4 bokstav a) kontroll av pasientens post må tydeliggjøres – hva er post? Dette har gitt mange konfliktsituasjoner i institusjoner fordi post også kommer på telefon. Det må tydeliggjøres hva som menes her – hva ønsker vi å regulere? Brev/SMS/ E-post/Facebook/ Twitter…

Fagrådet støtter også forslaget om å flytte rusmiddeltesting fra Fylkesnemda til institusjonene. Det vil gi større smidighet og rettssikkerheten ivaretas ved at det må fattes vedtak. Fagrådet støtter også endringen fra urin til biologisk materiale – noe som gjør forskriften sterkere i forhold til utviklingen av tester.

Fagrådet ba avslutningsvis om at forskriften følges opp av tilsynsmyndighetene. Fylkesmannsembetene har oppdrag med lovhjemmel som angir antall anmeldte og uanmeldte tilsyn innen barnevernsplasser knyttet til rus. Det er ikke hjemlet i lov krav om antall tilsyn med avdelinger innen helseforetak, ideelle og kommersielle knyttet til ruspasienter over 18 år. Det kan gå flere år mellom hvert tilsyn på den enkelte enhet. Fagrådet anmoder om at tilsyn på forskrift innlemmes i Helsetilsynets nasjonale tilsynsplan og oppdrag for 2017.