Etter at Lov om offentlig anskaffelser, nytt regelverk som konkurranseutsetting og tidsbegrensende avtaler for private ideelle virksomheter gjorde sitt inntog, også på rusfeltet, har situasjonen endret seg kraftig. Det er blitt en kraftig dreining fra å utvikle gode og likeverdig tjenester innenfor TSB til i større grad dreie seg om enheter og pris. Dette har også bidratt til større rammemessige ulikheter. Gode kollegaer har blitt konkurrenter. Utvikling av nye tilbud har i liten grad skjedd i en felles forståelse av behov mellom partene, men gjennom en bestiller - utfører modell. I og med at det bare er en kjøper av tjenestene, de regionale helseforetakene, er prisene svært presset.

For noen virksomheter har dette bidratt til en økonomisk vanskelig situasjon. Landets største behandlingsmiljø, Borgestadklinikken, har en rammeavtale med Helse Sør-Øst om drift av 129 døgnbehandlingsplasser og drøye 8000 polikliniske konsultasjoner. Borgstadklinikken har 4 lokasjoner, Loland i Vennesla kommune, Bragernes i Drammen og to avdelinger i Skien. I en organisasjonsanalyse utarbeidet av administrasjonssjef Siri Svenkerud pekes det på at gjennomsnittsprisen på Borgestadklinikken er 50% av den gjennomsnittlige døgnprisen i helseforetakene. 4250 kroner på Borgestadklinikken mot 8506 kroner i offentlige helseforetak.

Organisasjonsanalysen viser også at de 4 store private ideelle i Norge, Lade behandlingssenter, Stiftelsen Bergensklinikkene, Rogaland A-senter og Borgestadklinikken, har ulike betingelser hos sine oppdragsgivere, de regionale helseforetakene. Helsedirektoratets rapport IS-2130 Ressursbruk, aktivitet og pasientsammensetning i TSB 2012 legger til grunn at det er kun disse 4 store som kan sammenlignes  med offentlige helseforetak da de gir alle typer tjenester innenfor TSB. Siden denne rapporten er utarbeidet er også virksomhetene blitt utdanningsinstitusjoner for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

Fagrådet har ikke kjennskap til de forhandlinger som HSØ og Borgestadklinikken har gjennomført, men det ble i 2012 inngått en avtale hvor prisene ikke dekket utgiftene. Den senere kontakt mellom partene har ikke resultert i noe justering i forhold til de skjevheter som er nevnt over.

For Fagrådet er det viktige at virksomheter som driver innenfor TSB har gode rammevilkår slik at de kan gi sine pasienter gode behandlingstilbud. Det gjelder både private og offentlige virksomheter, store og små. Derfor mener Fagrådet at dagens ordning ikke er hensiktsmessig i forhold til å utvikle rusfeltet og sikre gode resultater for den enkelte pasient. Likeverdig rammevilkår betyr ikke samme pris for alle, men betyr at den enkelte institusjon får en økonomisk ramme som er tilpasset den oppgaven de er satt til å utføre. Videre er det viktig at lederne innenfor de private og offentlige tiltakene innen rusfeltet sitter rundt samme bord for drøfting og utvikling av feltet lokalt, regionalt og nasjonalt. Når rusfeltet samles og i større grad har et felles mål vil grunnlaget for faglig og rammemessig likeverdighet i økende grad være tilstede. Rusfeltet og ikke minst pasientene fortjener det.

Fagrådet har tidligere pekt på at det samme skjer innenfor området "barnevern og rus" hvor minst en stor ideell aktør har trukket sitt tilbud til Bufdir da staten ikke ønsker å betale en døgnpris som gir de unge et godt faglig tilbud. Det er en reell fare at det inngås avtaler som ikke er gode for virksomhetene eller for ungdom/pasientene. Se artikkelen Svikter samfunnet ungdom under 18 år med rusproblemer her..

Les blogg fra direktør ved Borgestadklinikken Ellen Sofie Øvrum her...

Les blogg fra brukerrepresentantene Tommy Sjåfjell (A-larm) og Marius Sjømæling (BAR) her..

Se spørsmål fra stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) om Borgestadklinikkens situasjon til helseministeren her...