ROP pasienter er pasienter med samtidig alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. Dette skjer i en tid hvor styringssignalene fra Helse- og omsorgsministeren er at rus og psykisk helse SKAL prioriteres. Det sa han i sykehustalen for 2014 og han gjentok det i sykehustalen for 2015. Regjeringen har gjeninnført den gylne regel om større prosentvis vekst i rus og psykiatri enn i somatikk. Opposisjonen er enig i at området skal prioriteres.

Årsaken til at UNN skal kutte er for å frigjøre midler til nødvendige investeringer. Fagfolkene ved UNN står frem og sier at dette er "gale-Mathias". Politiet vil ikke legge seg bort i hvordan UNN organiserer sin virksomhet men er bekymret for hvordan denne gruppa skal ivaretas. Kommunene vil være avhengige av at denne gruppa har et godt behandlingstilbud når det er behov for det. For også denne pasientgruppa skal bo ut, men hvis muligheten for et kvalitativt godt tilbud forsvinner blir gruppa ofte værende lenger ute i egen bolig og deres egen helsesituasjon forverres mer enn nødvendig.

Direktøren ved UNN følger den gylne regel ved at rus og psykisk helse får 0,2% lavere kutt enn somatikk. I tillegg til at han først mente den politiske prioriteringen om større vekst ikke var videreført fra Helse Nord til UNN. Disse misforståelsene håper Fagrådet nå er rettet opp. Siden saken begynte å rulle sist høst har også Prioriteringsutvalget avlevert sin NOU hvor det tydelig kommer frem at de mest størst lidelsestrykk ikke er tilstrekkelig prioritert. Utvalgsmedlem Stener Kvinnsland, direktør i Helse Bergen og styreleder ved Oslo Universitetssykehus sa det slik: "Jeg tenker med forferdelse på hvordan vi har behandlet ruspasientene".

Brukerorganisasjonene Marborg og RIO i Nord er bekymret. De pårørende er bekymret. Fagfolkene ved UNN er bekymret. Fagrådet er bekymret. Fagrådet håper styret ved UNN også er bekymret og gjør noe med bekymringen og opprettholder ROP avdelingen ved UNN. Det fortjener denne pasientgruppen. I hvert fall må det dokumenteres at pasientgruppen får et like godt tilbud et annet sted innenfor spesialisthelsetjenesten.

Les fagfolkenes bekymring her...