Formålene ved tilskuddsordningene er overlappende og kan ses i sammenheng.  For å gjøre det enklere for kommunene har tilskuddsordningene fått felles søknadsfrist 1. februar 2016.

​Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet, og om lag 6200 av disse mangler et fast sted å bo. Den nasjonale strategien "Bolig for velferd" (2014-2020) skal samle og målrette innsatsen slik at flere får riktig hjelp til riktig tid.

For bedre utnyttelse av de samlede ressursene har direktoratene og Husbanken nå samordnet søknadsfrist for disse tilskuddsordningene:

  • Kunngjøring av tilskudd til boligsosialt arbeid i 2016 (Arbeids og velferdsdirektoratet)
  • Boligsosialt kompetansetilskudd - kunngjøring 2016 (Husbanken)
  • Kommunalt rusarbeid (Helsedirektoratet)
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov (Helsedirektoratet)