I rusfeltet har behandling av leverbetennelse fra hepatitt C hatt størst fokus de siste årene. Kunnskapsutviklingen har vært imponerende der en før 2011 kun benyttet Interferon og Ribavirin for alle genotyper, til nå hvor vi stadig får gode nyheter om nye og bedre medisiner.

Utviklingen av kunnskap har også kommet skrumplever til gode, men kanskje fått mindre oppmerksomhet. En følgesykdom eller komplikasjon ved skrumplever er leverkoma/ hepatisk encefalopati. Ved skrumplever renses ikke blodet godt nok og avfallsstoffer kan blant annet påvirke hjerneceller og måten de kommuniserer på. Det kan gi ulike grader av hepatisk encefalopati som forvirring, uoppmerksomhet, angst eller mer alvorlige tilstander som sterk desorientering, upassende atferd og koma. Symptomene kan være skjulte/milde, tilbakevendende alvorlige eller kroniske (Vilstrup H. 2014). Hjernen i seg selv er ikke syk, men lider under at kroppens homeostase er forstyrret.

Diagnosen hepatisk encefalopati har vært lite kjent i Norge og behandling mot tilbakefall blir ikke gitt rutinemessig ved norske sykehus.

Kanskje enda mindre kjent er de internasjonale retningslinjene for behandling av hepatisk encefalopati som kom i 2014. Retningslinjene (amerikanske og europeiske evidensbaserte guidelines) er ikke implementert i Norge og er etter hva Fagrådet kjenner til ikke med i de nye retningslinjene for rusbehandling. Retningslinjene er utarbeidet av den europeiske og amerikanske foreningen for leversykdommer. I tillegg til klare anbefalinger om behandling gir retningslinjene klare råd knyttet til forebyggende behandling. Primærmålet med behandlingen er å redusere nivået av avfallsstoffer i tarmen slik at nivået av avfallsstoffer som når hjernen senkes.

Studier fra Danmark viser at så mange som 50 -80 % av pasientene med skrumplever vil få hepatisk encefalopati i løpet av sykdomsforløpet (Bajaj, J.S.). Dødeligheten ved ubehandlet hepatisk encefalopati ligger på 64 % etter ett år og 85 % etter fem år. Pasienter med skrumplever uten hepatisk encefalopati har til sammenligning en dødelighet på henholdsvis 17 % etter ett år og 58 % etter fem år (Jepsen, J). Ubehandlet hepatisk encefalopati gir repeterte sykehusinnleggelser og komplikasjoner som påvirker livskvalitet og daglige gjøremål.

Ca 700 pasienter i året får diagnosen skrumplever i Norge. Pasientene står for ca 1100 sykehusinnleggelser og tallene øker viser Norsk Pasientregister. Flere studier (fra USA og Europa) viser at nesten halvparten av disse pasientene kan få bedre helse ved en utredning og behandling av hepatisk encefalopati. Fagmiljøene i rusfeltet snakker stadig oftere om økningen av somatiske lidelser hos voksne og eldre personer med rusproblemer. Fagrådet håper at kunnskapen om forebygging og behandling av hepatisk encefalopati kan få økt fokus i alle deler av rusfeltet. Fagrådet mener de internasjonale retningslinjene bør implementeres i Norge slik at pasientene med hepatisk encefalopati får riktig behandling.