23 518 personer mottok helsehjelp innen TSB i 1.tertial av 2021. Det betyr en nedgang på 0,4 prosent fra året før. Dette framkommer i Helsedirektoratets tertialrapport "Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling".

De aller fleste (ca 80%) fikk poliklinisk behandling. Denne type behandling økte med 3,3% fra samme periode i 2020. Rapporterte aktivitetstall for 1. tertial 2021 viser en liten økning i antall utskrivninger fra døgnopphold, og en reduksjon i antall oppholdsdøgn sammenliknet med 1. tertial 2020. Det betyr litt kortere opphold i 2021 sammenlignet med samme periode i fjor. 

Dagbehandling reduseres også innen TSB fra 1. tertial 2020 til 1.tertial 2021, men volumet av denne kontakttypen er svært liten, skriver Helsedirektoratet.

Tallene gjelder offentlige og private sykehus og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Private avtalespesialister er ikke inkludert.

Helse Sør-Øst (HSØ) har 63% av alle pasientene i TSB i 1.tertial. Resten er fordelt på 21% i Helse Vest, 10% i Helse Midt-Norge, 6,5% i Helse Nord og 0,5% har fått behandling innenfor Fritt behandlingsvalg.

Det er først og fremst en økning i antall utskrivinger og reduksjon i oppholdsdøgn innenfor døgnbehandling i Helse Sør-Øst som er årsaken til nedgangen på landsbasis. De andre regionene har en liten økning. 

Ventetid
Ventetiden har økt en dag dette tertialet sammenlignet med samme periode i 2020. Ventetiden er 34 dager. Utviklingen er i ferd med å normalisere seg slik den var før pandemien skriver Helsedirektoratet.