Faglige retningslinjer om musikkterapi

Systematisk bruk av musikkterapi anbefales i tre sentrale nasjonale retningslinjer knyttet til rus og psykisk helse. Retningslinjene ber tjenestene tilrettelegge for musikkterapi for de brukerne som ønsker dette.

Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Retningslinjene viser til at musikkterapi fremmer tilfriskning og reduserer negative symptomer, og kan føre til avkobling fra vanskelige tanker og situasjoner. Gjennom mestringsopplevelser i musikkterapi kan en styrke motivasjonen for å stå i behandling.

De tre retningslinjene er:

Retningslinjene for psykoselidelser anbefaler at musikkterapeuter prioriterer pasienter med negative symptomer.

Musikkterapi og prosedyrekoder

Musikkterapi har to egne prosedyrekoder innen rehabilitering, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I Direktoratet for e-helse sin klassifikasjonsoversikt av helsefaglige prosedyrer er musikkterapi plassert i kapitlet IBB Behandling/psykoterapi, med kodene IBBE10 - Musikkterapi, individuell og IBBE20 - Musikkterapi, gruppebehandling. Kodene er spesifisert på følgende måte:

IBBE10 Musikkterapi, individuell
Utføres av musikkterapeut med godkjent femårig høyere utdanning i musikkterapi.

IBBE20 Musikkterapi, gruppebehandling
Utføres av musikkterapeut med godkjent femårig høyere utdanning i musikkterapi.
For bruk av denne koden, se årets kodeveiledning. Erstatter tidligere særkode B0013.