I 2010 ble et nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet etablert. Flere kompetansesentra for rusproblematikk (KoRus) deltar, sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse) og Napha. Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten har også vært representert i nettverket.

Målsetningen med nettverket er å sikre at musikkterapi blir et reelt alternativ for brukere av rus og psykiske helsetjenester. Nettverket har tre delmål:
Delmål 1: Stimulere til praksisnær og brukerorientert forskning og utviklingsarbeid
Delmål 2: Bidra til økt kunnskap om musikkterapi i samfunn og tjenester
Delmål 3: Bidra til forankring og etablering av musikkterapi i rus- og psykisk helsetjenester 

Har du spørsmål til nettverket kan du kontakte koordinator Reidar Dale ved KoRus-Vest Bergen reidar.tore.dale@helse-bergen.no