Ressursenter for kommuner

“Friskliv og mestring” er en virksomhet organisert under seksjon for Helse- og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten er lokalisert på Helsehuset i Fredrikstad og består av fem avdelinger. Med tre heltidsansatte musikkterapeuter er Friskliv og mestring i front innen kommunalt rus- og psykisk helsearbeid.

Friskliv og mestring jobber for utvikling av kunnskap om bruken av musikkterapi som spesialisert kompetanse i kommunale rus- og psykisk helsetjenester, og er fra høsten 2018 et ressurssenter på området.

Musikkterapi brukes i forebygging og behandling av rusproblemer og psykisk uhelse. Det er et terapeutisk virkemiddel for rehabilitering, mestring og bedret helse. Musikkterapi er en recovery-orientert praksis, med fokus på å støtte opp under pasienters egen bedringsprosess gjennom en ressurs- og samfunnsorientert tilnærming.

Kontaktinfo til Fredrikstad finner du ved å klikke her

Polyfon - kunnskapsklynge for musikkterapi

Kunnskapsklynga består av kommuner, helseforetak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og mer ressurs- og brukerorienterte tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en systematisk og kunnskapsbasert måte. Griegakademiet, UiB, koordinerer arbeidet i klynga.

Kunnskapsklynga er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører har gått sammen i et forpliktende samarbeid for å utvikle musikkterapifaget. 

Forskningsinstituttene CREMAH og GAMUT

I Norge finnes det to forskningssentre for musikkterapi: Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) i Oslo og Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) i Bergen.  

Sentrene er tilknyttet musikkterapiutdanningene ved henholdsvis Universitetet i Bergen og Norges Musikkhøgskole. Les mer på https://www.musikkterapi.no/utdanningene 

Aktuelle nettsider og artikler

Er du musikkterapeut eller musikkpedagog og ønsker tips/veiledning om oppstart av kor klikk deg inn på www.syngdegfriskere.no 

Les Universitet i Bergen sine kunnskapsbeskrivelser om musikkterapi  

Artikler og kronikker:
“Musikkterapi i rusfeltet” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen og Torhild Kielland

Musikkterapi i rus­behandling” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen, Reidar Dale og Torhild Kielland

Musikkterapi som brobygger til samfunnsdeltakelse av Kårhild Husom Løken

Musikkterapiens virkning kan ses i hjernen” av Marte Bjerke